сряда, 17 септември 2014 г.

България ще участва в три програми за транснационално сътрудничество

17/9/2014

 
            Правителството изрази съгласието със съдържанието на три програми на Европейския съюз за транснационално сътрудничество в периода 2014-2020 г., които ще бъдат представени в Европейската комисия за одобрение, съобщиха от правителствената пресслужба. Първата от тях е ИНТЕРАКТ III. Нейната основна цел е да насърчава обмяната на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. Програмата ще функционира чрез две приоритетни оси – „Повишаване на институционалния капацитет на органите, включени в изпълнението на програми за европейско териториално сътрудничество, както и повишаване на ефективността и ефикасността на публичната администрация в дейностите по сътрудничеството” и „Техническа помощ”.
               Целевите групи са ръководители и служители, работещи по програми за териториално сътрудничество, включително по програми, които се изпълняват по външните граници на Европейски съюз, национални и регионални заинтересовани страни, както и заинтересовани страни в целия Европейски съюз. Основни бенефициенти са четирите децентрализирани звена – във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания), като всички дейности и работни пакети ще се осъществяват от координаторите, работещи в тях. Общият бюджет на програмата е 46 344 220 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са 39 392 587 евро. Националният принос на България към програмата е в размер на 117 132 евро, разпределен на седем годишни вноски.
            Териториалният обхват на Програмата „Дунав” включва държавите-членки на ЕС Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и страните-кандидатки за членство Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора, както и три области от територията на Украйна. Програмата ще функционира чрез пет приоритетни оси – „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион”, „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион”, „Подобрена свързаност на Дунавския регион”, „Добре управляван Дунавски регион” и „Техническа помощ”.
          Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации. Програмата „Дунав“ ще се финансира от ЕФРР с 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство (ЕИД). Средствата от ЕИД не са определени към настоящия момент, но участието на Украйна и Молдова е гарантирано от Европейската комисия.
          Основна цел на третата програма – „Балкани-Средиземно море”, е използване на споделените териториални предимства и подпомагане на интегрираното териториално развитие и сътрудничество за повишена конкурентоспособност и устойчиво развитие на балканско-средиземноморския регион. Географският й обхват включва участието на три държави-членки на ЕС – Гърция, Кипър и България, и две страни-кандидатки – Албания и Република Македония. Програмата  ще функционира чрез две приоритетни оси – „Предприемачество и иновации” и „Околна среда”. Изпълнението й ще се финансира от ЕФРР с 28 330 108 евро и с 5 126 138 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ.
          Програмата позволява на публичните органи и организации с нестопанска цел да осъществяват дейности за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики в съответствие с приоритетите на „Европа 2020: За интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”. Националното съфинансиране по двете програми е в размер на 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар