сряда, 28 януари 2015 г.

МС прие Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, община Силистра кани на обществено обсъждане

         Наскоро в Областна администрация Силистра бе проведена първата от поредицата срещи с представители на многофамилни жилищни сгради от област Силистра във връзка с предстоящата възможност за безвъзмездно саниране със средства от европейските фондове. В област Силистра многофамилни жилищни сгради с поне 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, каквото е изискването, има в общините Силистра, Тутракан и Дулово. В изискването пише, че 67% от собствениците трябва да декларират желание да участват в програмата. 

  

Във връзка с възможността за безвъзмездно саниране на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ (ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж)) със средства от европейските фондове, 
на 30 януари 2015 г. от 17:30 ч. 
ще се проведе среща в салона на Община Силистра между ръководството на Общинска администрация, представители и домоуправители на многофамилни жилищни сгради.
  
     На 28 януари т.г. правителството прие Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Одобрени са условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й. Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.    
        Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва 265-те общини в България. Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
От 2016 г. ще са допустими: Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, които не попадат в обхвата на националната програма (до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение), намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по Оперативна програма ,.Региони в растеж” 2014-2020; Многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди април 1999 г., намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по ОПРР 2014-2020. За изпълнение на Програмата се предоставя безвъзмездна финансова помощ на сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ.
       Регистрираните сдружения подават заявление до общината и при одобрение сключват договор с кмета на съответната община. С договора сдружението предоставя мандат на кмета на общината да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяването на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. Кметът на общината, в изпълнение на договора за мандат, сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител в качеството му на представител на държавата. Основните задължения на кмета на общината са да получава средствата, да организира дейностите по обновяването, да проведе процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове и да разплаща всички дейности.
       Програмата ще се осъществява съгласно схема за минимална помощ, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта deminimis. Методическо ръководство на Програмата се осъществява от министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите по компетентност. Министерството на финансите е отговорно по отношение на бюджетните и отчетните аспекти на Програмата и съответните действия по издаване на държавната гаранция по чл. 100 от ЗДБРБ за 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява методическото ръководство по нефинансовите аспекти на Програмата, наблюдава процеса по изпълнението й, в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза.
      С изпълнението на програмата ще се постигне намаляване на разходите за отопление за домакинствата. Ползите от нея включват още подобрена жилищна инфраструктура, промяна в облика на градовете, по-чиста околна среда, спестени емисии на парникови газове. Цялостното обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо, ще доведе до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност.
Икономическият ефект от Програмата е свързан с предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност – проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др. По този начин ще се осигури и допълнителна заетост. Програмата ще продължи стъпките за установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради и ще повиши обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност.  

     

Читалищна деятелка от Черногор записва спомени на свои съселяни


     Фейсбук. Марияна П. Нацова - секретар на НЧ "Янко Забунов" -село Черногор. Из спомените на Марин Маринов Вълков: Дели Исуфлар (с.Красногор) е село отдавна заличено като много села в България, но за тези, на които е минало детството там, то винаги ще събужда спомени и носталгия, особено в края на житейски им път…
     „… Живеех в Дели Исуфлар, село съвсем близо до Черногор. После името му смениха на Красногор и не след дълго го заличиха напълно. Баща ми, Марин Маринов Цачев, уважаван човек беше, непримирим с тегобите и с високо чувство за справедливост, но и много препатил… Отвличан е от румънците през 1916 и заточен в Молдова до 1919. Става активен член на Вътрешната Добруджанска Революционна Организация през 20- те години, като поддържа връзка с българските власти оттатък, в Стара България. Предавал им е информация за настроенията и действията на румънската жандармерия, и е прекарвал през границата, заплашени от преследване и убийство от румънците, българи. Но и много работеше - ниви, овце, пчелини имаше много. Напредничав за времето си, баща ми обичаше техниката. От Побит камък викаше бай Стефан с трактора си „Булдок” и жетварката сноповързачка да помага в стопанството.
Разказ за миналото
       Помня пристигането на българите от Северна Добруджа през 40-та година…Всичките Саръгьолци бяха до един много работливи. И големи специалисти в коситбата и вършитбата – чалъм имаха. Но станеше ли събота и неделя, за тях беше празник . Спазваха си и не работеха…, и на другите празници – също. От малък обичах конете. Сигурно затова имам живи спомени от кушиите на Тодоров ден и онази кобила на Иван Пенев, хубава беше… А каруците едни такива писани, пееха... Имаше каруци специално за сватби и за пазар. От далеч като ги чувахме да минават и ги познавахме. Всяка звънеше и се отличаваше от другите. Как ги правеха тези майстори от Сокол, но като техните нямаше… И като впрегнат ония ми ти великолепни коне….
     Тогава бях 10 годишен и всичко ме впечатляваше. Ходех на училище в Черногор и всеки ден поемах по прекият път за селото. Васил Вълков Василев ми беше учител през 44/45 година. После той стана началник на Военно Окръжие гр. Ловеч. Дори и сега, след 65 години веднага познах пътя, който минаваше през кулака, над новия язовир. По нататък имаше една местност „Параалтъ”, където почвата постоянно пропадаше. Казваха, че там имало заровени пари и иманяри постоянно копаеха.
     Един ден през 1944 година, с бати като пасяхме кравите на пасището и изведнъж се чу един тътен, едно бучене, което постепенно се засилваше. Видяхме в небето прелитащи бели, американски самолети. Много се изплашихме… Изоставихме стадото и хукнахме… Изведнъж откъм Софийци се издигна черен пушек и веднага след това последван от силен гръм. Така седем пъти….
       Самолетите тогава седем бомби пуснаха, големи трапове направиха… По пътя минавал керван от 8 волски коли. Карали дървен материал от гората зад Осен и Подлес „Ирихисар” на шлеповете в Тутракан. Пилотите на американските самолети сигурно ги помислили за военен керван… Страшно беше…
Снимката от Фейсбук страницата
на село Черногор
      След туй пък минаха руснаците в разгънат строй. Жените се изпокриха… Кмета на селото, бай Сандьо(Александър Стоянов), накара тати да сложи един червен байряк на покрива на къщата. Руснаците като влязоха в селото, почнаха да стрелят с пушките си по кубето на джамията. А тя покрита с ламарина, дрънчеше и паткаше при всеки изстрел. Напили се със спирт, мама вечерта им направи баница, а те измъкнали буре със 130 литра дренчева ракия. Иначе не направиха друго нещо лошо…. Сутринта като изтрезняха платиха за бурето… Но коне за армията, дори и без съгласието на стопаните, взимаха. Имахме радиоапарат „Бралт”, от Русе го беше купил тати. След войната минаваха по къщите и как правеха, незнам, но ги запечатваха така, че само радио „София”да се слуша.
      През 1947 г. имаше избори. Баща ми Марин Вълков беше кандидат за народен представител от партията на БЗНС. Беше третия по ред в листата, но влезе само първия – Стефан Иванов Бакърджиев от Тутракан. С каруца ходиха тогава да носят бюлетините по селата, чак до с.Искра. Една бюлетина оставил за себе си, още я пазя.
   
Завърших прогимназията в Тутракан. През 1948 г. откриха държавно стопанство в селото, а на нас ни дадоха възможност да се изселим където искаме, като ни обезвъзмездиха нивите от държавния поземлен фонд. Преселихме се в Киченица, Разградско, а после се преместих в Разград. Исках да уча вътрешна архитектура в София, но не ме приеха –не бях надежден. За новата власт ние бяхме кулаци, притежавахме 170 дка ниви.”

Гинекологът д-р Попов начело на болницата в Дулово


Общинският съветник от Силистра д-р Константин Попов, по специалност гинеколог и до преди година директор на РЗИ в Силистра е новият управител на МБАЛ ЕООД – Дулово, научаваме от профила ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО във Фейсбук.  Болницата е 100% общинска собственост. На основание решението на общинските съветници кметът на община Дулово д-р Юксел Ахмед ще е договорът с гинеколога д-р Попов, за да ръководи МБАЛ Дулово до обявяване на конкурс.
С решение на Общински съвет Дулово на 27.01.2015 г. бе освободен от длъжността управител досегашният шеф д-р Стефан Стойчев. Решението на местният парламент бе взето с повече от мнозинство след внесена докладна записка от общинският съветник от ПП ГЕРБ и председател на групата Тодор Стаматов Тодоров. Като основен и водещ мотив за освобождаването на д-р Стойчев е посочен несправянето му със задълженията и лошите финансови резултати на здравното заведение през годините в които той е управлявал. В докладната се припомня още, че д-р Стойчев е бил назначен като управител през 2012 година с идеята да подобри работата на болницата както в организационен план, така и да завиши финансовите резултати (в онзи момент здравното заведение е с 3.5 милиона лева задължения).
През последните три години здравното заведение е било подпомагано средно с по около 300 хиляди лева годишно или с близо 1 милион лева за целия период. Общинското ръководство е оказвало съдействие за намирането и обезпечаването на болницата с медицински кадри и е съдействало за разсрочване на дългове на болницата с доставчици на лекарства. Въпреки това МБАЛ Дулово приключва 2014 година със задължения в размер на 3.6 милиона лева, което според общинските съветници от ГЕРБ и от други партии на местно ниво е ясен и категоричен показател за лош мениджмънт.вторник, 27 януари 2015 г.

Дунавски мост при Силистра по-евтин с 16 млн. евро от съоръжение при Никопол и с 55 млн. евро - от втори мост в Русе

    Проведеният миналата година Румъно-български проект посочи: Никопол - Турну Мъгуреле и Силистра - Кълъраш са местата за трети мост на р. Дунав. Другите две подходящи пресичания са Оряхово - Бекет и удвояване на съоръжението Русе - Гюргево. 

За тях на интернет страницата http://stroitelstvo.info/ разказва инж. Константин Жипонов, управител на EKJ - България


Инж. Жипонов, каква е историята на проучването за избор на място за трети мост на река Дунав?


        В края на 2014 г. (25 ноември 2014 г.) предадохме разработката по проект "Строителството на трети мост на река Дунав между Румъния и България". Търгът беше обявен от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния. Ние - "EKJ - България, Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД, спечелихме поръчката заедно с румънската фирма "Транспроект 2001". Разработката трябваше да определи местата на пресичане на река Дунав и да класира и избере най-подходящите от тях. Броят на пресичанията беше определен на базата на мултикритериен анализ, който беше използван от румънската фирма и се установи, че като минимум са необходими 4 такива пресичания. На практика нашата граница - река Дунав, вместо да ни обединява със съседите, ни разделя. Имаме само два моста, и то вторият е от 2013 г., а дължината на реката в нашата територия е 420 км и разстоянието между два моста е 160 км. Германия има 34 моста на река Дунав, разстоянието между тях е по-малко от 5 км. Част от задачата беше, освен да се определят местата за пресичане, но и да се разработят проекти за мостови конструкции. Първоначално се изискваше това да са само пътни съоръжения, но в хода на задачата изискването се промени така, че поне 2 от тях да бъдат и железопътни. Избрани саЧетири премоствания на река Дунав: Оряхово - Бекет, Никопол - Турну Мъгуреле, Русе - Гюргево и Силистра - Кълъраш.


    Идеята e скромна - поне 1 да се реализира в рамките на 2-3 години - такъв е периодът от започване на прединвестиционно проучване през идеен проект, технически и изграждането на конструкцията. Прединвестиционното проучване показва, че ще има голям поток по тези съоръжения, ще има транспортен, икономически и социален ефект. Събрахме всички проучвания, правени досега. По линия на Дунавската стратегия има разработки, някои са финализирани. Тези резултати докладвахме на конференция в Русе. Идеята е българско-румънската част от Дунава да стане "Разходката на Европа". В тази част от реката от двете страни на Дунава са събрани културни и исторически ценности, които двете държави искат да промотират. Пресичанията избрахме на базата на мултикритерийния анализ, разработен от румънския партньор "Транспроект 2001", след като двете фирми - нашата и румънската, събираха данни от двете страни за инфраструктурата, икономиката...Най-голям ефект има от мостовете при Видин - Калафат, който изградихме, и Никопол - Турну Мъгуреле, който събира най-много точки.Защо не е предвиден хидровъзел при Никопол - Турну Мъгуреле?


     Още през 1995 г. английската консултантска фирма "Александър Гиб", като проучваше място за втори мост на река Дунав, представи вариантите Видин - Калафат, Оряхово - Бекет, Силистра - Кълъраш, Никопол - Мъгъруле, Русе - Гюргево. Тогава за Никопол - Турну Мъгуреле се търсеше вариант да се направи хидровъзел и да се направи твърда връзка, съоръжение, което да мине по короната на язовира. Но тъй като това е проект с много недостатъци от гледна точка на екологията, хидрологията и аквакултурите, популярни в този район на реката, срещу него се появиха много противници и още тогава стана ясно, че изграждането на подобно съоръжение е неподходящо и този вариант не беше приет. Техническа възможност обаче съществува. При Силистра - Кълъраш никога не е предвиждан хидровъзел при тези проучвания.Ако при Никопол - Турну Мъгуреле има мост, реката ще бъде ли плавателна през цялата година?

    Да, като има мост, реката ще е използваема през цялата година. Изискването в разработката е съоръжението да отстои на 20.5 м над високи плавателни води, което осигурява преминаване на кораби, произведени в завода за кораби в Турну Мъгуреле, които имат най-голямо газене бруто регистър тона. И всички останали речни кораби също ще могат да минават. За плавателен габарит се изисква поне 50 м светъл отвор. Ако има стълб в реката, се изисква да има светъл отвор 150 м, а отстоянието между двата стълба да бъде 180 м. Това е минималната дължина на отвора, всяка по-голяма би била приветствана.Какви са предимствата и историята на моста при Русе - Гюргево?


     Това е една военновременна конструкция, която се използва за преминаване на армия през водно препятствие. Ползвано е от съветската армия при напредъка през различни територии през Втората световна война. Конструкцията на моста при Русе - Гюргево ни е подарена, съоръжението е кръстено "Мостът на дружбата", завършен е през 1954 г. Това е една повдигаща се конструкция, тя се повдига при високи плавателни води откъм румънската част, защото там е плавателната част на реката. Имало е години, през които тази подвижна част е вдигана по 15 - 20 пъти в годината. На практика това означава, че не може да има постоянен автомобилен или жп трафик в такива ситуации. Трябва да се изчака да минат корабите, да се провери какво е състоянието, а това изисква време и създава неудобства. За конструкцията няма екзекутивни чертежи, оразмерявана е за танкови товари. Сега с изискванията на еврокодовете ситуацията е променена и конструкцията по никакъв начин не отговаря на техните изисквания. Мостът при Русе - Гюргево засега върши работа, защото друго съоръжение няма. Но мостът трябва да бъде дублиран със съвременно съоръжение. (По сегашния влаковете се движат с 20 км в час, за да няма динамика.) По новия мост при Видин - Калафат скоростта за влаковете е 160 км в час, а за пътното движение - 120 км в час. И така ще е в близките 100 години. Разработихме три варианта за съоръжение в зоната на Русе, като най-добро е изграждането на паралелно съоръжение, за да може да се използва прилежащата инфраструктура.Какви са индикативните стойности на съоръженията? Откъде се предвижда финансиране?
       Мостът при Силистра - Кълъраш бе струвал 193 млн. евро. При Русе - Гюргево - 248 млн. евро. За Никопол - Турну Мъгуреле - 209 млн. евро. При Оряхово - Бекет - 217 млн. евро - ако някога се вземе решение да бъде построен. Финансирането на проучването е по линията на Европейския фонд за регионално развитие. Предполага се, че от този фонд може да се търси от двете страни финансиране. По време на служебното правителство, когато транспортен министър беше Николина Ангелкова, през октомври 2014 г. беше подписано българско-румънско споразумение за две. съоръжения: при Силистра - Кълъраш и при Николоп - Турну Мъгуреле. За тях следва да се търси финансиране чрез ОПРР или трансграничните програми. За удвояването на Русе - Гюргево - по транспортната оперативна програма. От нашето проучване Силистра - Кълъраш събра 4635 точки, а Никопол - Турну Мъгуреле - 4773 точки.


Забележка: Заглавието е на "Версинаж".  В http://stroitelstvo.info/ заглавието е "Никопол - Турну Мъгуреле и Силистра - Кълъраш са местата за трети мост на р. Дунав"

-------------------------------------------------------------------------------------

Константин Жипонов: Два моста над Дунав на 400 км един от друг е недопустима диспропорция


        - Г-н Жипонов, каква е целта на проучването, което ви е възложено?
    - Министерството на регионалното развитие на Румъния ни възложи да установим кои са най-подходящите места за нови мостове над река Дунав. Не зная дали сте запознати, но тук има една аномалия. Средното разстояние, на което реката може да се пресича, е от порядъка на 12-18 км. В българо-румънския участък между Дунав мост-1 и Дунав мост-2 разстоянието е 400 км. Ние предвиждаме още 4 пресичания в обозримото бъдеще, за да можем да намалим тази диспропорция, тъй като в единна Европа тя не е допустима. 
    Задачата на нашето проучване е да кажем заедно с румънската фирма „Транспроект 2001“ от тези 4 пресичания кое да бъде първото. За оценката се използва методът на мултикритерийния анализ: култура, съществуваща инфраструктура, комуникации, приход и стандарт на населението и т.н. Идеята е да не се направи така, че някои области, които и без това са на едно високо ниво, да отидат още по-напред, а други, които са на ниско, да паднат още по-ниско. Целта е да се получи баланс и в бъдеще да се засили сближаването в стандарта и възможностите за комуникация. Освен това е важно решението да бъде обвързано с международните транспортни коридори.
       - Какви са шансовете третият мост да бъде отново при Русе?
  - С това не мога да се ангажирам, това е въпрос на преценка на мултикритерийния анализ. Силистра-Кълъраш е подходящо място, Оряхово-Бекет е най-близо до моста Видин-Калафат. За Русе-Гюргево е важно да се подчертаят чисто инженерните и икономически критерии - оттук минава международен транспортен коридор, съществува прилежаща инфраструктура, има връзка с бъдещия тунел под Шипка, пряка връзка до пазарите на Турция, Украйна и Русия. Сегашният мост е военновременен и не се знае как е оразмеряван, нито къде е фундиран, за него липсва документация. Той не отговаря на съвременните изисквания, така че тук е добре Дунав мост-1 да бъде дублиран с едно съвременно съоръжение. По мое мнение Дунав мост-1 няма начин да бъде разширен.
       - Вашата фирма какво би препоръчала?
      - Както казах, не бих могъл да се ангажирам, идеята е все пак да се постигне баланс в развитието на областите. Това не е толкова технически въпрос, колкото социално-икономически.
- Анализът, за който говорите, готов ли е?
- Не, ние още събираме данни от съответните области у нас и в Румъния, но до 2 месеца трябва да сме готови.
- На какви условия трябва да отговаря третият мост?
- При всички случаи под него трябва да минават кораби. Височината му ще е 20,50 метра над високите плавателни води. Освен това той трябва да бъде най-малко с две платна с по две ленти.
- А железопътно трасе ще минава ли по него?
- Това е въпрос, който ще се обсъжда, той не е решен. Поначало търгът на румънското министерство е за пътни мостове, но възможности за жп комуникация има при Русе и Силистра и ще бъде чудесно да се направи комбиниран мост, поне с един коловоз в средата.
  - Какви са другите условия?
  - Другото зависи от самите подходи от румънска и българска страна. Един такъв висок мост води до естакади от едната и другата страна. Всичко трябва да бъде обвързано с прилежащата инфраструктура, това е от изключително значение, за да не се получи както при моста Видин - Калафат. Там например изградихме прилежаща инфраструктура, но на път E79 така и не се направи един байпас и там всички тирове закъсват през зимата.По дължината на река Дунав има една особеност - небходимо е тежко фундиране. При строежа на Дунав мост-2 се фундира на дълбочина 80 метра, това се прави на много малко обекти в света. Такова фундиране е около 80% от стойността на целия обект, така ще бъде и при третия мост, независимо къде се намира.

Прочетете цялата статия тук: http://utroruse.com/article/201436/#ixzz3Q6I3PJGI 
(В интервюто са използвани въпроси и на други медии.)

Планират празника за 70-годишнината от края на Втората световна война


Фотоспомен от фестивала на
руската песен
в Силистра през  2011 г.
Областното дружество в Силистра на Федерацията за приятелство с народите на  Русия и ОНД обсъди своите намерения във връзка със събитията в национален план за 70-ата година от края на Втората световна война. Някои от предложенията са препоръчителни и за общинските дружества в Крайдунавска Добруджа. 
За целта по места и на читалищните библиотеки ще бъдат предоставени помощния информационни материали, изготвени от Федерацията по темата „9 май. Ден на Победата“, за да бъде ползвани при необходимост в организиране на събрания – общи и клубни, за радиопредавания, училищни сбирки и информационни сайтове.       
В ход е подготовката на традиционния областен фестивал на руската песен и танц, който ще премине под определеното за 2015 година вариативно мото „Хотят ли руские войны” или „День победы”. Фестивалът ще определи участниците в националната проява със същото съдържание. Третото му издание бе факт през 2011 г. и тогава бе включено в програмата на Областния организационен комитет за отбелязване на петдесетата годишнина от първия полет на човек в Космоса, осъществен от руския космонавт Юрий Гагарин.
Добруджанските поети Михайл Бъчваров-Бондар от Силистра и Дафинка Станева от Кайнарджа, които са и членове на Съюза на руските писатели, са сред препоръчаните за участие в литературно-творческите срещи „На чаша руски чай”, провеждането на които имат традиции в Силистренския край от десетилетия насам. Тяхната изява може да бъде съчетана с провеждането на викторини и открити уроци, както и на срещи с малцината оживи ветерани от войната.
Предвижда се общинските дружества да проведат акции за почистване и освежаване на паметниците на героите от Втората световна война в съответната община,  привличайки в тях ученици и младежи. Междувременно ще бъде реализирани ремонтите на пирамидата в чест на загиналите в Отечествената война жители на с. Васил Левски в община Алфатар и на паметника на загиналите във Втората световна война от с. Варненци, община Тутракан, за които  са заделени 2 020 лева от държавния бюджет. Както е известно, изпълнението на ремонтите е възложено на Областна администрация Силистра, а организатори са съответните общински администрации.
Ремонтите са част от програмата на Министерският съвет на Република България във връзка с дейностите на Национален инициативен комитет за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война начело с министъра на отбраната Николай Ненчев. В плана са предвидени различни събития – ремонти на паметници на български войни, вкл. в чужбина; издаване на сборници; провеждане на походи с посещения на мемориали в съседни страни и на ученически конкурс с международно участие; организиране на „кръгли маси“ по различни теми; създаване на дигитализирани проекти за войните и специален сайт за участието на България във Втората световна война, и др.      
Програмата на силистренските дружества към Федерацията включва също идеите: в общинските центрове, където се намират средните училища, но и в основните училища да се стимулират учениците за включване в международния ученически конкурс за рисунки, песни, стихове, есета, реферати и медийни презентации под мотото „Заедно в XXI век” . От Руския кулртурно-информационен център в София ще бъде изискана документалната фотоизложба „Трагедията на народите”, за да бъде експонирана в читалищата в областта по специален график. По възможност с видео покази на документални и художествени филми, отразяващи борбата на народите против хитлерофашистките агресори.
И накрая – в чест на Деня на Победата на 9 май 2015 г. ще бъдат проведени концерти с подходящи за целта изпълнения, ще има поднасяне на цветя и венци пред паметниците, свързани с Втората световна война. Нека никога не забравяме жертвите, които покрай нея човечеството и в частност Европа понесоха в човешки и в материален план.
По материали на Федерацията 


понеделник, 26 януари 2015 г.

Общинарите в Алфатар само с мобилна връзка

           От профила на община Алфатар във Фейсбук научаваме: "Община Алфатар съобщава на заинтересованите лица - граждани и институции, че към настоящия момент има технически проблем с телефонната централа на общината с код 086. Контакти с общината могат да се осъществяват на телефоните, както следва: 08673 21 79, 08673 26 05, 0886591507 - дежурен при ОбСС;08673 21 82, 0884916418 - деловодство; 0887498636 - кмет на общината; 0885681248 - зам. кмет на общината; 0888915489 - секретар на общината; 0887797715 - директор на дирекция "Обща администрация". 0885457064 - директор на Дирекция "Специализирана администрация"."

Обществеността на Силистра бе поканена на публичното обсъждане във връзка с поемането на дългосрочния общински дълг


Обществеността на Силистра бе поканена на публичното обсъждане във връзка с поемането на дългосрочния общински дълг, проведено миналата седмица. Дългът е с максимален размер от 9 750 хил. лв. с цел мостово финансиране на разходите и осигуряване на ресурс от оборотни средства за обезпечаване на междинни ,окончателни плащания и съфинансиране по проект „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадни води, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“.
Параметрите по дългосрочния дълг са следните: 1 750 000 лв са със срок за погасяване от седем години, средствата са за осигуряване на задължителния финансов принос на община Силистра. Останалите 8 млн. лв. са със срок за погасяване от 18 месеца и на практика са необходимото мостово финансиране от страна на община Силистра. Кредитът ще бъде погасяван след осъществени плащания от Управляващия орган съгласно договора за безвъзмездна помощ. Обезпечението на искания от ФЛАГ ЕАД кредит ще е с учредяване на залог върху собствените приходи на общината
Променен е и крайният срок по приключване на всички дейности по проекта 31 октомври 2015г. Европейският съюз ще наложи санкции, ако след посочените срокове не изпълним условието да пречистваме водите, които вливаме в р. Дунав.
Реализацията на такъв проект изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Оперативна програма „Околна среда“, както и осигуряване на собствени средства за допълнителния принос на община Силистра. Понастоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД).

По публикация в интернет страницата на община Силистра –  www.silistra.bg

С ден по-късно изместиха срещата за санирането на сградите


     Във връзка с възможността за безвъзмездно саниране на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ (ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж)) със средства от европейските фондове, 
на 30 януари 2015 г. от 17:30 ч. 
ще се проведе среща в салона на Община Силистра между ръководството на Общинска администрация, представители и домоуправители на многофамилни жилищни сгради.

Лидерът на ДСБ Радан Кънев посети Силистра


В Силистра среща със симпатизанти и членове на ДСБ проведе лидерът на партията Радан Кънев. „Като депутат от Реформаторския блок г-н Кънев отговаря за област Силистра и бе гост на организацията заедно с Любомир Роев от Варна, чиито ангажименти са за Североизточна България“, заяви за медиите Красимир Коев, дългогодишен активист на партията.  
Пред членовете на партията гостът е говорил за намеренията за разширяване на контактите и сътрудничеството между партиите в Реформаторския блок. Най-вероятно през лятото ще има делови форум (конгрес), когато ще бъде създадено обединението в неговите рамки, като всяка структура запазва своята самостоятелност. Другата засегната тема е за предстоящите местни избори и за мястото на ДСБ в тях като организация и предизборна кампания.

По време на краткия си престой в Силистра Радан Кънев проведе среща  и със заместник областния управител Младен Минчев, регионален лидер на СДС, който е представител на Реформаторския блок в ръководството на Областна администрация Силистра.

5 турнира по баскетбол в Силистра


Започнаха състезанията по баскетбол от междурегионалните първенства в различните възрастови групи. На 4 от турнирите е домакин БК „Доростол“ в зала „Дръстър“. Състезанията в Силистра са на 31.01. (кадети), 21.02. ( юноши), 21. 03. (момчета и  девойки), 22.03. (момичета),  28.03.(момчета 12 години). Междувременно възпитаниците на Росица Атанасова – при момичетата, и на Светлана Тодорова – при момчетата, ще пътуват по турнири  във Варна, Търговище и Русе.

От отчета на община Силистра научаваме: „Община Силистра внесе проектно предложение „Текущ ремонт на Спортна зала „Дръстър”, съгласно Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения към Министерство на младежта и спорта. Стойността на проектното предложение възлиза на 632 530.58 лева и период на изпълнение 12 месеца от подписване на договор с Министерството на младежта и спорта.“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” под мотото „Нов програмен период – нови възможности“

В Областния информационен център се проведе представяне на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” под мотото „Нов програмен период – нови възможности“. Акцентите в него са осигуряване на повече и по-качествени работни места, както и подкрепа за активното социално включване за всички лица в неравностойно положение.

Приоритетните оси са „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд”, „Транснационално сътрудничество” и „Техническа помощ”. Общото финансово обезпечение на ОПРЧР е за 2 136 млн. лв., от които най-много са за заетост – 1 266 млн. лв. и за социално включване  – 658 млн. лв.

Кои са новите моменти? Предвидени са силно фокусирани целеви групи: активиране и интегриране в заетост на: продължително безработни и неактивни лица на възраст между 34-50 г.; на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица над 54 г.; на младежи до 29 г.; инвестиции за по-високо качество на живот на децата, семействата с деца, възрастните и хора с уреждания; интегрирани мерки за уязвими етнически общности като роми, мигранти, лица с произход от други държави. И още: оптимизиране и опростяване на процесите за намаляване на административната тежест; въвеждане на финансови инструменти – финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост и за кредитирането на социалните предприятия.

Както личи и от финансирането, най-важни са първите две оси. По първата „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ парите са за насърчаване на младежката заетост; подкрепа за стартиране на собствен бизнес; повече възможности за учене през целия живот за работната сила; адекватност на знанията и уменията на заетите спрямо нуждите на бизнеса. Предвидено е въвеждане на гъвкави форми на заетост и на опростени възможности за разходи като единни ставки, единични суми и стандартни размери на единичните  разходи с цел  управление, ориентирано към резултатите; възможност за изцяло електронно кандидатстване и отчитане.

По втората ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” ще се финансира: интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др; активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца; по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход; деинституционализация на деца и възрастни, услуги за ранно детско развитие; развитие на социалната икономика и подкрепа за социалните предприятия.

По третата ос „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд” са предвидени инвестиции за: подобряване на ефикасността на публичните администрации и услуги в сферите на социално включване; здравеопазване; равни възможности и недискриминация; условия на труд; въвеждане на нови процеси с цел подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на политиките в институциите.

По четвъртата ос „Транснационално сътрудничество” се предвиждат средства за: обмен на иновативни практики и опит между България и други държави-членки на ЕС във всички сфери на оперативната програма; изграждане на формални и неформални мрежи за намиране на общи решения на общи проблеми, съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти; принос към изпълнението на целите на Дунавската стратегия, направление „Инвестиране в хора и умения”.


Кои са предстоящите операции: младежка заетост; интеграция на пазара на труда на трайно безработни и по-възрастни безработни; подобряване на качеството и  ефективността на услугите на АЗ; квалификационни услуги и обучения за заети; подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания.

Двама от област Силистра в управата на Съюза на дунавските овощари


Съюзът на дунавските овощари, в който членуват основно производители от областите Силистра и Русе – общо над 130 души, представители на бранша, проведе в най-големия дунавски град своето първо общо събрание след създаването си преди една година. Търговище, Шумен и Свищов са градовете, към които сдружението ще се разширява в близко бъдеще.
 На събранието са утвърдени отчетите на управителния и на контролния съвети, както и са приети нови 75 членове. Гласувани са  бюджетът и програмата на съюза за 2015 г. От регион Силистра в управленските структури влизат  Мирослав Черников и Иван Димов - и двамата от община Ситово
Организацията отстоява интересите на производители на плодове и ядки, както и да влияе върху регионалната политика. Почасовото назначаване и заплащане на работници е сред проблемите, които искат своето разрешение, тъй като става дума за работа на кампаниен принцип.

За по-малко от една година тези и други въпроси са били обсъждани на повече от 20 срещи в Министерството на земеделието и храните, с Фонд „Земеделие“ и в Комисията по земеделие в парламента. По време на форума в Русе се проведе среща със земеделския министър Десислава Танева и с експерти от нейния екип. 

Предлагат в Дунавския парк в Силистра да има алеи „Журналист“, „Дарители“, „Връстници на Свободата“ и др.


          В Силистра се проведе събрание на двете дружества на СБЖ, в които членуват журналисти от Силистра и Тутракан, на което бяха обсъдени три различни проблема: ОИЦ – Силистра представи параметрите на новата програма за развитие на човешките ресурси, възможността в обновения Дунавски парк в Силистра, а по възможност и в парка в Тутракан, някои алеи да бъдат именувани по подходящ начин.
Например една от алеите да носи името „Журналист“, тъй като там преди 3 години с акция на в. „24 часа“ бяха засадени дарените от вестника 100 дръвчета. Друга да се казва „Алея на дарителите“ по причина на това, че е изградена с плочки, върху които са изписани имената на далите пари за създаването й преди повече от 10 години. Както е известно, през 1974 г. е проведена мащабна залесителна акция по брега на реката върху новоизградената тогава дига, за което свидетелства надпис върху плоча „засадено от връстници на свободата“ и т.н.
Във връзка с преминалата 120-ата година на организираното журналистическо движение в България, проведено по програма през 2014 г., в някои градове на България – Бургас, Нова Загора, Разград и др., са „кръстени“ цели площади на журналистиката. През настоящата година се навършват 130 години от издаването на първия вестник в Крайдунавска Добруджа и по този повод централата на СБЖ ще предложи съвместно с община и Общински съвет Силистра да бъде осъществена програма за годишнината, за да бъде отбелязана по подходящ начини така да се отдаде дължимото на медиите. Още повече, че преди 25 години бе сложено началото и на съвременната демократична преса в крайдунавския град.
Събранието уважи колежката си Тамара Спасова, главен редактор на в. „Напредък“ –Тутракан, която наскоро получи по повод своя кръгла годишнина наградата „Значка – златно перо“ на СБЖ. През м. декември УС на СБЖ присъди награда за 20-ата година на радио „Мелодия“, а преди 3 години – „Почетен плакет“ бе отреден за 50-ия юбилей на в. „Тутракански глас“.
Да припомним от Порталът на Силистра за акцията на в. "24 часа": "

В Силистра е факт залесителната акция по инициативата на в. "24 часа", наречена "Да засадим дърво", проведена по едно и също време - на 21 април 2012 г. от 11 часа в 21 града на страната. 100 новопосадени дръвчета от 6-7 дървесни вида, сред които туя, бреза, липа, ясен, явор и др., растат вече в Дунавския парк в Силистра след акцията. Първото от тях бе дело на кмета на общината д-р Юлиян Найденов. „За пръв път от няколко години в градината се садят дървета след като проведохме санитарна сеч, каквато не бе извършвана регулярно отдавна”, заяви д-р Найденов на над 70-те участници."

събота, 24 януари 2015 г.

Георги Стойков: съосновател съм на първия естраден оркестър в село Ситово

Назаем от Georgi Stoykov

Народно читалище "Христо Смирненски" се намира в с. Ситово, Силистренска област. Тук съм пораснал и съм живял до завършването на основното си образование.Участвах в духовия оркестър към читалището и съм съосновател на първия естраден оркестър, заедно с Розин Георгиев, Стоян Иванов, Димитър Георгиев, Иван Панайотов (вече покойник). Гордея се, че първите си песни съм пропял именно в читалище "Христо Смирненски". Тук от Радка Маркова получих първите си стъпки по изучаването на руски език, който ми помогна да завърша висшето си образование в Русия. В края на миналата година направих първият си самостоятелен концерт, който бе благотворителен и средствата бяха дарени на Центъра от семеен тип за деца и младежи с физически недъзи.

Среща между ръководството на Общинска администрация и представители на многофамилни жилищни сгради в Силистра

          Във връзка с възможността за безвъзмездно саниране на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ (ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж)) със средства от европейските фондове, на 29 януари 2015 г. от 17:30 ч. ще се проведе среща в салона на Община Силистра между ръководството на Общинска администрация, представители и домоуправители на многофамилни жилищни сгради.

петък, 23 януари 2015 г.

Нов „стар“ диригент начело на хор „Седянка“ от февруари


         Светлозар Христов от СОУ „Никола Вапцаров“ е новият „стар“ диригент на Смесен хор „Седянка“ при Народно читалище „Доростол 1870“ – Силистра, съобщиха от настоятелството. 40-годишният музикален педагог поема светинята на хоровете пеене в крайдунавския град от началото на м. февруари, когато се подновяват и репетициите в състава.
         „Преди 10 години за една година бях диригент на хора, в който с прекъсвания съм пял 15 години“, каза при представянето си пред своите колеги учителят по китара, специализирал хорово дирижиране Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, на която е възпитаник.
Корепетиторката Лидия Кулева - първата най-вляво,
и Светлозар Христов -  вторият отляво надясно като хорист
в мъжката "секция" по време на на празничния концерт 

"120 години...", проведен през юни 2014 г.  
         Корепетитор на хора през последните 4-5 години е Лидия Кулева, пианистка и преподавател по музика. Певческата формация, благодарение на която през м. юни м.г. Силистра чества своите 120 години хорово пеене, неведнъж е била домакин и на уникалния по своето съдържание Събор на хоровете от крайдунавските градове и страни.  
През 1910 г. Силистра става  „столица на хоровата песен”, за който свидетелство от второто му издание през 1966 г. е неповторимият и единствен по рода си у нас Паметник на песента, намиращ се до средновековната патриаршеска базилика в Дунавския парк.
В специалното празнично издание, озаглавено с девиза на „Седянка” – „...докле сърца туптят в сърцата", дело на НЧ „Доростол”, бе припомнено, че за 120 години хорове пеене в Силистра основният хор в града, вкл. и в най-голям период, когато това е „Седянка”, е съществувал под ръководството на 25 диригенти.
За 120 години хористите в Силистра са изпели на над 10 езика около 500 песни на повече от 250 композитори. Техният пример е бил заразителен и за създаване на редица други хорове в почти всички сфери на живота – образование, здравеопазване, производство и др. 

„Повече изяви пред публика, вкл. и в други градове, както и достатъчно български песни в репертоара на хора“, поискаха хористите от новия си диригент, под чието ръководство са били и в близкото минало.
Някои от диригентите на хора от предишни години в момента са в чужбина - Николай Мерджанов е в Анталия, Турция, където е и организатор на международни хорови прояви, а Веселин Колев преподава музика в в далечна Малайзия.