четвъртък, 15 януари 2015 г.

До края на 2015 г. ВиК-асоциациите в страната подписват 15-годишни договори с ВиК-оператори

    Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова проведе първата от поредицата срещи, посветени на ВиК реформата у нас, на която присъстваха областни управители в страната, представители на МОСВ, НСОРБ, ВиК-дружества и ВиК-асоциации. В нея участва областният управител на Силистра г-н Стоян Бонев.
       Изпълнението на реформата  за подобряване  на ВиК-секторът  е много важен ангажимент, който България трябва да изпълни като важно условие за привличане  на европейски средства в сектора, заяви министър Павлова (www.mrrb.government.bg/). На срещата е подчертано, че ако не изпълним всички поети ангажименти по изпълнението на Националната стратегия за развитие и управление на отрасъл ВиК и европейските изисквания в областта на екологията и качеството на питейната вода, няма да можем да разчитаме на европейско финансиране. България се нуждае от огромна  инвестиция за подобряване на водоснабдяването и пречистването на отпадните води, за което сме поели ангажимент като член на ЕС.  
      Реформата е важно условие за реализиране на проекти по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г., откъдето ВиК-секторът може да разчита на 2,5 млрд.лв. Основната й цел е да доведе до предоставянето на по-качествени услуги в сектор ВиК, както и да се намалят загубите на питейна вода, което е сериозен проблем за страната.
      С реализирането й ще се подобри на макроикономическата рамка за сектора, ще бъдат привлечени инвестиции, коректно ще бъде разделена публичната собственост между общините и държавата, ще има регионализиране на инвестициите и по-добро финансиране на сектора като цяло. За провеждане на реформата са нужни три години и над 11 млрд. лв. Освен от ОПОС, инвестиции в сектора могат да се набавят и от Програма „Развитие на селските райони“, както и от бюджета.
      За реализиране на реформата в сектор ВиК в МРРБ е създаден специален съвет, който ще работи съвместно със всички  заинтересовани страни: МОСВ, ДКЕВР, МФ, МЗХ, МЗ, НСОРБ и областни администрации, синдикалните организации в сектора, БАВ и БСК, съюз на ВиК-операторите. В деловия форум е станало ясно, че ЕС иска от България конкретни стъпки и много сериозна работа, за да възстановим доверието, че можем да направим реформата, отложена на два пъти досега – през 2007 и 2009 г. 
     Съветникът на министъра на регионалното развитие и благоустройството по въпросите за  ВиК Радослав Русев е представил стъпките на реформата. До момента по реформата са изготвени 52 мастър плана и до края на годината трябва да се подпишат 15-годишни договори между ВиК-асоциациите в страната  и ВиК-оператори. Представени са и някои констатации: ВиК-услугата у нас се влошава, както в сферата на водоснабдяването, така и при дейностите отвеждане и пречистване; в много малко градове са изградени пречиствателни станции за отпадни води, което създава проблеми с екологичното законодателство; България е на първо място в ЕС по разлика в цената на услугата – в някои дружества в страната се заплаща под 1 лв. за куб.м., докато в други региони цената надхвърля 3 лв.; 70-80% от цената отива за доставка на питейна вода, а останалото за отвеждане и пречистване на замърсени води, което също е ненормално.
     Според разчетите за покриване на заложените критерии, във всеки регион са нужни инвестиции в осреднен размер на 200 млн.лв., като се планира поне половината да се набавят чрез фондовете на ЕС, а останалите от други източници – държавния бюджет, собствени инвестиции на ВиК–операторите, заемни средства, държавни и общински средства и др.
     „Областните управители са важен участник в процеса на ВиК-реформата като представители на държавата във асоциациите“, отбеляза Русев. Създаването на действащи асоциации и работещи договори между тях и ВиК-операторите е крайъгълен камък във ВиК-реформата и областните управители имат сериозна роля като председатели на асоциациите. Разчита се ВиК-асоциациите да създадат открита и оперативна среда на работа, в която кметове и областни управители да приложат подход за регионално управление на ВиК-инфраструктурата. 
        В Силистра през м. ноември 2010 г. бе учредена ВиК-асоциация, за да планира дейността и развитието на водния сектор в региона, да избере ВиК-оператор и да одобрява неговия бизнес план, както е предвидено в правилника за дейността на организацията, издаден от МРРБ и съгласуван с МОСВ. Председател на асоциацията е областният управител, а кметовете на общини от областта са нейни членове. С най-голям дял от съвещателните гласове – 35%, е Областна администрация Силистра, като представител на държавата. Останалите 65% са разпределени между седемте общини. В момента на сайта на Областна администрация има обявление за конкурси за длъжностите „Главен секретар“, „Финансов експерт“ и „В и К експерт“ в „Асоциация по В и К“ на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД Силистра.

Няма коментари:

Публикуване на коментар