понеделник, 26 януари 2015 г.

Обществеността на Силистра бе поканена на публичното обсъждане във връзка с поемането на дългосрочния общински дълг


Обществеността на Силистра бе поканена на публичното обсъждане във връзка с поемането на дългосрочния общински дълг, проведено миналата седмица. Дългът е с максимален размер от 9 750 хил. лв. с цел мостово финансиране на разходите и осигуряване на ресурс от оборотни средства за обезпечаване на междинни ,окончателни плащания и съфинансиране по проект „Изграждане на районна пречиствателна станция за отпадни води, гр. Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Силистра“.
Параметрите по дългосрочния дълг са следните: 1 750 000 лв са със срок за погасяване от седем години, средствата са за осигуряване на задължителния финансов принос на община Силистра. Останалите 8 млн. лв. са със срок за погасяване от 18 месеца и на практика са необходимото мостово финансиране от страна на община Силистра. Кредитът ще бъде погасяван след осъществени плащания от Управляващия орган съгласно договора за безвъзмездна помощ. Обезпечението на искания от ФЛАГ ЕАД кредит ще е с учредяване на залог върху собствените приходи на общината
Променен е и крайният срок по приключване на всички дейности по проекта 31 октомври 2015г. Европейският съюз ще наложи санкции, ако след посочените срокове не изпълним условието да пречистваме водите, които вливаме в р. Дунав.
Реализацията на такъв проект изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване от Оперативна програма „Околна среда“, както и осигуряване на собствени средства за допълнителния принос на община Силистра. Понастоящем единствения възможен начин за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите е кредит от Фонд за органите на местно самоуправление (ФЛАГ ЕАД).

По публикация в интернет страницата на община Силистра –  www.silistra.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар