сряда, 21 януари 2015 г.

Предложение на РИО на МОН – Силистра за държавен план – прием за учебната 2015 – 2016 г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
Предложение на РИО – Силистра за държавен план – прием за учебната 2015 – 2016 г.


На 20. 01. 2015 г. се състоя заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Съгласуваното бе предложението на началника на РИО на МОН – Силистра за приема след VІІ и след VІІІ клас за учебната 2015 – 2016 г.  Предстои защитата му в

Министерство на образованието и науката.
Осем училища предлагат паралелки с прием след VІІ клас за интензивно изучаване на чужд език. Седем от тези училища са в Силистра и едно в Тутракан. Предвиждат се 15 паралелки, колкото и миналата година. Професионално образование се предлага в 6 от тях, а профилирано образование в 9 паралелки. Няма промени в общия брой паралелки и училищата спрямо миналото година. Нов момент е предлагането на две немски паралелки в ЕГ „П. Яворов” за сметка на френската паралелка и промяна на една от специалностите в ПГСУАУ „Ат. Буров” – тази година се предлага „Бизнес администрация”. Няма неудовлетворени предложения на училища.
 §  ПГ по СУАУ “Ат. Буров” (3 паралелки) – „Бизнес администрация”, „Икономическа информатика”, „Организация на туризма и свободното време” (с фр. ез.)
§  ПГМТ “Вл. Комаров” (1 паралелка) – „Компютърна техника и технологии”
§  ПГС “П. Пенев” (1 паралелка с две специалности) – „Архитектура и строителство” и „Недвижими имоти”
§  ПГПТ “Ев. Георгиев” (1 паралелка) – „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”
§  ПМГ “Св. Кл. Охридски” (3 паралелки) – „Природоматематически – Математика”, „Природоматематически - Биология и здравно образование”, „Информационни технологии”
§  ЕГ “П. Яворов” (3 паралелки с чуждоезиков профил) - Английски език и 2 паралелки Немски език
§  СОУ “Н. Й. Вапцаров” (2 паралелки) - Хуманитарен профил
§  СОУ “Й. Йовков”, Тутракан (1 паралелка) -  Природоматематически
 Максималният брой ученици във всяка паралелка е 26 ученици. Общият брой места в паралелките е 390. Очаква се за тези паралелки да кандидатстват между 35 и 40 % от седмокласниците, които в момента са 921Приемът в тези паралеки става с единни за цялата страна приемни изпити по БЕЛ и математика и балообразуващи предмети определени от училищата. Класирането се извършва на три етапа от РИО.
 Прием след VІІІ клас в дневна форма на обучение в общините Силистра, Дулово, Главиница, Тутракан, Ситово и Кайнарджа предлагат 16 училища. Екипът на РИО на МОН – Силистра предложи общ брой планирани паралелки за областта 23 и една паралелка за ученици със специални образователни потребности. Този брой е равен на миналогодишното планиране. При проведеното гласуване повече гласове спечели алтернативното предложение за изключване от приема след VІІІ клас на паралелката със специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки” в ПГСУАУ „Ат. Буров”, Силистра. Така решението на комисията намали броя на планираните паралелки на 22.
 Предложение за прием след VІІІ клас:
 §  ПЗГ “Добруджа” (1) – „Механизация на селското стопанство” и „Озеленяване и цветарство” (за ученици със СОП)
§  ПГ по МСС “Н. Й. Вапцаров”, Средище (2) – „Земеделец”, „Механизация на селското стопанство”
§  ПГ по СС, Ситово (1 паралелка с две специалности) – „Пчеларство” и „Земеделец”
§  ПГС “П. Пенев” (1 паралелка с две специалности) – „Армировка и бетон” и „Вътрешни облицовки и настилки”
§  ПГПТ “Ев. Георгиев” (1 паралелка с две специалности) – „Промишлена естетика и дизайн” и „Екология и опазване на околната среда”
§  ПГМТ „Вл. Комаров” (1) – „Автотранспортна техника”
§  ПГЛП “П. Славейков” (1) – „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил»
§  ПГООТ, Дулово (3) – „Автотранспортна техника”, „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил», „Механизация на селското стопанство”
§  СОУ “Хр. Ботев”, Тутракан (2) – „Програмно осигуряване”, „Малък и среден бизнес”
§  СОУ “Й. Йовков”, Окорш (1) – „Икономика и мениджмънт”
§  ОСУ “Дръстър” (1) – „Помощник – треньор”
§  СОУ “В. Левски”, Главиница (2) – Непрофилирана, Природоматематически профил
§  СОУ “В. Левски”, Дулово (3) – Непрофилирана, Природоматематически профил, Хуманитарен профил
§  СОУ “Хр. Ботев”, Паисиево (1) – Природоматематически профил
§  СОУ “Й. Йовков”, Тутракан (1) - Информационни технологии
 Максималният брой ученици в една паралелка е 26. Максималният брой места в така редуцираните паралелки е 572. В момента в осмите класове в областта се обучават 573 ученика. Приемът в тези паралеки се извършва от самите училища по определени от тях балообразуващи предмети.
Нов момент е въведеното професионално обучение за учениците в Социално педагогическия интернат “Хр. Ботев”, с. Варненци – паралелка „Озеленяване и цветарство” с обучение в VІІ и VІІІ клас.

Задочно обучение – максимален брой места 315, 9 паралелки в 6 гимназии

ПГМТ - Електрообзавеждане на производството, Машини и съоръженя за химическата и хранително-вкусовата промишленост
ПГС - Изолации в строителството, Бояджийски работи
ПЗГ - Растителна защита (2 паралелки)
ПГЛП - Производство на облекло от текстил
ПГСС, Ситово – Земеделец
ПГМСС, Средище -  Автотранспортна техника

Няма коментари:

Публикуване на коментар