вторник, 20 януари 2015 г.

Проектите превърнаха Силистра в небивала строителна площадка


На 16 януари 2015г. на пресконференция пред журналисти кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно със своя екип от заместник-кметове и директори на дирекции направи отчет на изминалата 2014г. по дейности.

По молба на наши съграждани, живеещи в чужбина следобед на 19 януари 
екип на АРТ Силистра направи една малка "инспекция", 
която показа, че работата по обновлението на Дунавската градина и 
централния градски площад на Силистра продължава с пълна сила. 
Въпреки големите температурни разлики работниците продължиха 
да си вършат съвестно работата дори и през почивните дни, събота и неделя.
Марин Минев, Фейсбук – АРТ Силистра 
Какво показват цифрите и фактите? За първа година бюджетната процедура за съставянето на бюджетите и разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014 г. се проведе по правилата на Закона за публичните финанси, определящ основните правила за спазване на бюджетния процес.
Първоначалният годишен план на Бюджета на община Силистра за 2014г. бе в размер на 29 741 186 лв. (31.01.2014 г.) Към 30.11.2014г. бюджетът е изменен с 3 253 264 лв., в т.ч. в разходната част за държавни дейности – 1 287 834 лв.; местни дейности – 1 958 338 лв.,  и дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 7 092 лв. При планирани приходи в размер на 710 850 лв. от разпореждане с имоти – общинска собственост, до 19.12.2014 г. са постъпили 557 764, 38 лв.
Единият от акцентите в отчета бяха проектите,  финансирани по оперативни програми, от министерския съвет, отделни министерства, както и от други наши и външни донори. Ще продължи изграждането едновременно на газоразпределението, пречиствателната станция, обновяването на центъра и на Дунавския парк. 90% от някои от проектите вече са реализирани, но предстои още концентрация на дейности в района на ул. „Кап. Мамарчев“, блокове „Кубадин“, „Дочо Михайлов“, „Х. Джамджиев“ и др. Това ще наложи и различни нови графици за движение по улиците на града.
Специално за пречиствателната станция се очаква финалът на проекта да е в края на м. октомври т.г., за да стане факт разплащането през м. декември, а документалното приключване е планирано за м. май 2016 г. Реализацията на трите проекта е изключително тежка дейност, изискваща усилия за съставяне на графици, гарантиращи координация между отделните обекти, стана ясно по време на пресконференцията. Това бе повод кметът на Силистра д-р Найденов да помоли силистренци за търпение до приключването на проектите, тъй като благодарение на тях градът е превърнат в небивала строителна площадка, като целта е след тях промяната да е видима и и в полза на гражданите.
„ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 2007-2013 Г.: проект „Изграждане на Районна ПСОВ, град Силистра, доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на град Силистра” – стойност над 72 млн. лв.; Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.: проект „Зелена и достъпна градска среда – град Силистра“ – стойност над 5 млн. лв.; проект „Община Силистра инвестира в следващия програмен период 2014-2020” – по договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 549 669 лв.; проект „Дом за деца в риск – Силистра” на стойност 813 539.76 лева със срок 24 месеца за приключване на договора. Въведен в експлоатация е Център за настаняване от семеен тип на настаняване на 14 деца над 3 год.;
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 2007-2013 Г.:  проект „Квалификацията прави експерта – Експерт” – след провеждане на всички процедури за избор на изпълнители стойността на проекта е 69 066.97 лева; проект „Повишаване ефективността на работа в община Силистра”  (целева група са общинските служители) – стойност 148 258,03 лв.; проект „Ефективност, целенасоченост и публичност при подготовката на конкретни политики за развитие на община Силистра, въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението” с обща одобрена сума от УО на ОПАК – 78 223.40 лв. (целева група са общинските служители).
ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ” 2007-2013 Г. проект „Чист достъп в трансгранична зона Кълъраш – Силистра” – обща стойност на проекта за община Силистра е 269 319,92 евро, от които 2,54% е собствен принос от страна на Община Силистра; проект „Развитие на пътната инфраструктура в трансграничната зона Росети, Oкръг Кълъраш – Община Силистра“; проект „Развитие на транспортната инфраструктура в трансграничната зона Кълъраш – Силистра, чрез рехабилитация на пътища в община Индепенденца – водещ патртньор, и община Силистра“.
         Проект, финансирани от друг донор:    Югоизточна Европа „Danube Inland Harbour Development” – Dahar – „Развитие на вътрешните пристанища по р. Дунав”  Бюджетът на Община Силистра като партньор възлиза на 87 459,17 евро, като съфинансирането от ЕФРР: 74 340,29 евро /85%/ и съфинансиране от Държавния бюджет чрез МРР: 13 118,88 евро /15%/.
Подадени проектни предложения: проект „С поглед към Древна Силистра” (към „Норвежка програма“); проект „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” (защита и съхранение на Южна крепостна стена за бъдещите поколения за повишаване на туристическия потенциал и подобряване на културно историческото наследство на община Силистра), финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
Министерски съвет на Република България: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” (Подадените проекти възлизат на обща стойност 14 888 200.66 лева.) В резултат от кандидатстването на Община Силистра е одобрен проект за благоустрояване в селата Брадвари и Йорданово на обща стойност 300 000 лева. Министерство на инвестиционното проектиране: Програма за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост Община Силистра кандидатства по процедурата със следните обекти: „Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване и рехабилитация“  в селата Калипетрово, Айдемир, Татарица, Бабук, Сребърна и Ветрен.
В Национална кампания „За чиста околна среда” по ПУДООС, кампания 2014 г. община Силистра подаде 17 проектни предложения към Министерството на околната среда и водите за Националната кампания „За чиста околна среда 2014 г.“ През месец април 2014 г. три от подадените проекти бяха одобрени и Община Силистра подписа договори за финансиране. Обектите са: „Създаване на кът за отдих“ и „На излет край чешмата“ (и двата в с. Калипетрово);  „Обичам природата и аз участвам“ (с. Йорданово). Общата стойност на проектите е 30 000 лв., като същите приключиха в края на септември 2014 г. Министерство на младежта и спорта: През 2014 г. Министерството на младежта и спорта одобри проекта за ремонт на лекоатлетическата писта на стойност 165 000,00 лв., който вече е реализиран.

През 2014 г. Министерството на младежта и спорта одобри проект за други два спортни обекта – Тенис корт до закрит плувен басейн на стойност 46 755,00 лв. и Спортна площадка на междублоково пространство по ул. „Стара планина“ на стойност 53 237,04 лв. Община Силистра внесе проектно предложение „Текущ ремонт на спортна зала „Дръстър” за финансово подпомагане при строителството и ремонт на спортни обекти и съоръжения към Министерство на младежта и спорта. Стойността на проектното предложение възлиза на 632 530.58 лв. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар