четвъртък, 21 декември 2023 г.

Паметен лист за 110-ата година от рождението на силистренеца Пирин Бояджиев

Екип от Филиал Силистра на Русенския университет издаде пореден „Паметен лист“ (Възрожденски дух и европейски хоризонти в творчеството на Пирин Бояджиев), този път посветен на 110-ата година от рождението на учителя, краеведа, учения, преводача и общественика Пирин Бояджиев.  На шест страници са поместени предимно текстове от семинара, проведен на 10.11.2023 г. в Букурещ. Той бе проведен с подкрепата на областния управител Минчо Йорданов. В него участваха преподаватели от Филиал Силистра – доц. дфн Тодорка Георгиева, доц. д-р Румяна Лебедова – редактор на изданието, чиято предпечатна подготовка е дело на гл. ас. д-р инж. Милен Сапунджиев, гл. ас. д-р Силвия Ангелова). Също представител на Регионален исторически музей Силистра – д-р Наталия Минчева), на учител краевед в лицето на историка Иван Занов, и др.

Домакини на възпоменателната среща бе Демократичен съюз на българите в Румъния. Както и на педагога и изследовател на българските старини в румънската столица Лука Велчов, който е родом от българската диаспора в област Банат и е ученик на Пирин Бояджиев в някогашното Българско училище в Букурещ. Знаменателно е, че то е именувано „Христо Ботев“ по идея на почетния гражданин на Силистра, един от най-изявените представители на рода Бояджиеви. В паметния лист са използвани снимки от фонда на Държавен архив – Силистра, както и от личните архиви на Милена Маркова  правнучка на Лефтер и Деспина Бояджиеви, и на д-р Наталия Минчева, уредник в РИМ – Силистра. 

В публикация във Фейсбук на страницата на филиал Силистра от преди месец четем за семинара в румънската столица: "В Букурещкия университет Пирин Бояджиев се дипломира със специалност "Романска филология". Посещава обаче лекции по румънска и френска литература, както и по история. Междувременно пее в черковния хор и взема участие в самодейната театрална трупа. В периода 1940-1954 години работи в българското частно училище в Букурещ, където преподава български език, история, педагогика и методика на БЕ и История, тъй като в периода от 1948 до 1956 г. училището се трансформира в педагогическо. То е духовен и културен център, в който се подготвят учители за българските училища в Банат. Бил е лектор, а по-късно научен сътрудник на Румънския институт за балкански проучвания.

Публикува 10 научни съобщения, в сп. „Балкани“ – двадесетина рецензии, пред радио Букурещ – около 15 беседи за представителни автори от българската литература, като Гео Милев, Никола Фурнаджиев, Ел. Багряна; превежда и популяризира творчеството на Фани Попова-Мутафова, Мара Белчева, Бленика, Яна Язова, Магда Петканова, Ана Каменова и др. Говори за характерни българо-румънски културни връзки. По време на семинара Лука Велчов - доайен на българите в Букурещ, споделя: „Аз съм възпитаник на изключителния педагог Пирин Бояджиев. Той е човекът, направил всичко възможно що се отнася до създаване на учебници по български език, защото тогава в българското училище в Букурещ всички предмети, с изключение, разбира се, на румънския език, се преподаваха на български език“.

Всички реакции:
Silvia Angelova, Румяна Лебедова и 26 други

понеделник, 18 декември 2023 г.

Силистренско-великотърновска инициатива за среща в парламента по темата за домашното насилие

 

В изпълнение на проект №ACF/817 на тема „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. екип и експерти от двете институции посетиха Народно събрание на Република България, където проведоха среща с представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука. Проектът, част от който са и три изследвания по темата за домашното насилие, е финансиран по линия на Финансовия механизъм на Европейския инвестиционен фонд от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В обсъжданията в правната комисия са участвали народните представители от 20-и МИР – Силистра: Ивелин Статев, Стоян Георгиев и Гюнер Ахмед. От страна на неправителствения сектор: Геновева Тишева – председател на Алианс за защита от насилие основано на пола, и Златка Мачева – председател на фондация „Отворена врата“. Сред предложенията до депутатите е необходимостта от приемане на Правилник за работа по Закона за домашното насилие.  Първият му вариант е  приет през 2005 г., а на база на него от 2019 г. се осъществява криминализиране на някои престъпления под формата на отегчаващо обстоятелство при разглеждане на деяния от правораздавателните органи.

В рамките на срещата са представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната. Относно социални и образователни политики, насочени към ранното детско развитие: необходимо е да се има предвид, че „Насилието не УЧИ“. Привързаността при децата се формира до 3-ата година. Ако те живеят с среда на насилие, се изгражда несигурна привързаност, поради което е важно да се работи в насока ранни интервенции към родителите на деца и да се прилагат устойчиви политики за ранно детско развитие в образованието и социалните дейности.

Във връзка с училищното образование – наблягане на социо-емоционално обучение, семейно възпитание, резилианс, гражданско образование по темата. По повод публичните политики – има необходимост от Етичен кодекс на публичните личности в изказвания и становища, които да не подчертават и „нормализират“ полово-ролевите стереотипи. За междуинституционалното сътрудничество  – засилване на междуинституционална връзка в посока превенция в училища, социални услуги, общественост, мултидисциплинарна работа с единна координация.

В сферата на правосъдието: * Спешно изготвяне на промени и синхронизиране със Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), предвид влизащите в сила от 01.01.2024 г. промени в него, на Правилника за приложението му. * Необходимост от утвърждаване на програмите за работа с пострадали и извършители на домашно насилие и тяхното ресурсно обезпечаване (финансово и експертно). Отчитайки тяхната специфика и нормативното им регламентиране в специалния закон (ЗЗДН), тези програми да бъдат администрирани от предвидения Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие към Министерски съвет.  * За постигането на оптимална ефективност при изпълнение на националната политика по проблемите на домашното насилие, е необходимо създаване на специализиран орган (секретариат) към Националният съвет за превенция и защита от домашно насилие, който да е ангажиран с изпълнението на държавната политика само в тази насока.

 

 

четвъртък, 7 декември 2023 г.

В огледалото на цифрите – европейските инвестиции в област Силистра – в минало време и като „обещание“ за близкото бъдеще


От 2014 г. до момента на територията на област Силистра са сключени 707 договора с 495 бенефициенти за инвестиции в различни направления и дейности по всички програми, съфинансирани от Европейските фондове,  съобщиха е
кспертите на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) по време на работна среща с представители на националните и местните медии. Общата стойност на привлечените средства е 325,4 млн. лв., като това включва безвъзмездна финансова помощ и собствено финансиране, което, изчислено на глава от населението, възлиза на 3 403 лв. Данните са към 05.12.2023 г. според публичния модул на ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България). На ниво област Силистра най-голям е размерът на инвестициите в общините Силистра (62 млн. лв.), Тутракан (57 млн. лв.) и Дулово (56 млн. лв.), а най-голям дял от договорените европейски средства на глава от населението е в общините Ситово (5 149 лв.), Тутракан (4 825 лв.) и Алфатар (4 529 лв.).

Европейските средства биват насочвани към различни сфери и помагат за решаването на специфични проблеми, според нуждите на местните общности. Всички общини на територията на област Силистра са инвестирали средства в подкрепа на хората, посредством реализиране на проекти в социалната сфера: „Топъл обяд“, „Патронажна грижа“, „Независим живот“, „Социално включване“ и други. Важни за населението са благоустрояването на обществени площи, както и инвестициите за младите хора в сферата на образователната, спортната и туристическата инфраструктура. Предвид профила

на местната икономика, множество проекти са реализирани в селското стопанство: на млади фермери, за развитие на малки стопанства, за създаване на трайни насаждения, в сферата на животновъдството и биологичното пчеларство.

Бизнесът в област Силистра е инвестирал повече от 26 млн. лв., по 260 договора за технологична модернизация, производствен капацитет, създаване и развитие на нови предприятия, разработване и въвеждане на иновации, финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. В това число, 233 фирми са подкрепени по мерките за преодоляване на последствията от пандемията COVID в размер на 4,8 млн. лв. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е финансирала дейности за подобряване условията на труд на заетите лица, както и за повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите в малките и средни предприятия.

Голям е и делът на привлечените средства по трансграничната програма INTEREG V-A Румъния-България – 16 договора на обща стойност 47,7 млн. лв. за културно-историческо наследство, младежка мобилност, свързаност и образователни политики. На територията на област Силистра функционират две Местни инициативни групи (МИГ) за изпълнение на проекти на местните общности. МИГ „Главиница-Ситово-Крайдунавска Добруджа“ е сключила 39 договора на обща стойност 3,4 млн. лв., а МИГ „Тутракан-Сливо поле“ - 56 договора на обща стойност 5,2 млн. лв.

През новия програмен период 2021-2027 г. се очаква три Местни инициативни групи да прилагат подхода Водено от общностите местно развитие. Наред със съществуващите две МИГ, Община Кайнарджа реализира проект за създаване на нова Местна инициативна група „Кайнарджа – Алфатар – Силистра“. В обхвата на общата територия попадат всички населени места от общините Кайнарджа, Алфатар и Силистра - с изключение на самия град Силистра – общо 40 населени места с население 24 хиляди души. 


сряда, 6 декември 2023 г.

Ротари клуб Силистра – 20 години работа в полза на децата на град Силистра!
В своята история Ротари клуб Силистра е провел близо 30 по-значими и десетки други по-малки благотворителни събития по повод големите празници Коледа и Великден, както и като посвещение на празника на град Силистра – Кръстовден, с цел набиране на средства за реализация на проекти. В повечето случаи те са се отнасяли до по-големи социални групи – в сфери като градоустройство, спорт, култура, учебно и социално дело, но не на последно място и в направление на децата от различните възрасти. В продължение на поне десет години почти до закриването му имахме отношение към Дом за деца сираци „Димчо Дебелянов“, включително и с еднократно оборудване с модерна кухня. 

Прощъпулникът на клуба е в началото на този век в Строителна гимназия „Пеньо Пенев” Силистра – на нейна територия бе реализиран първият в историята на клуба  проект за подмяна на табла за баскетбол, 20 години по-късно – продължението бе обновление на баскетболната и спортната площадки на гимназията, включително със соларно осветление. На няколко места в града при пешеходни пътеки в близост до училища бяха монтирани със средства на клуба светещи предупредителни знаци. Обект на внимание са били и други училища в Силистра: Професионална земеделска гимназия „Добруджа”Езикова гимназия „Пейо Яворов” (на няколко пъти, включително клубът бе партньор в дългогодишен неин проект); ПМГ „Св. Климент Охридски“ – от години част от наградите за математическа олимпиада „Вергил Крумов“ осигурява нашият доайен съосновател на клуба инж. Димитър Велчев.

Сред първите по-мащабни изяви на ротарианците от Силистра бе посредничеството на голямо дарение от Българо-френския Ротари комитет на тема „Мляко за 2 хил. деца – всеки ден и завинаги“ в община Главиница. В първите години над 60 деца участваха в конкурса по изобразително изкуство „Моята река и пролетта“, рисуваха в ателието „Аз боядисвам великденски яйца“ и участваха в турнира „Великденски борец“ в чест на Възкресение Христово. В аналите на клуба са още литературният конкурс „Силистра – приказка за яка крепост“ и два поредни конкурса 2013-2014 г. за снимки със залези над река Дунав, осъществени по инициатива на Интеракт клуб Силистра

Във филиала на регионалната библиотека на ул. „Александър Стамболийски“, съвместно с регионалната структура на „Глоб@лни библиотеки България” бе проведено IT-състезание за членове на Интеракт клуб и техни приятели, съчетано с международна благотворителна акция за събиране на книги за деца на 6 основни езика на страните от ООН. Предстои да възстановим кроса „По стълбите към победата“, който започва от обходния булевард  „Велико Търново“ и завършва в крепостта „Меджиди табия“. Помагали сме на отбори от Баскетболен клуб „Доростол”, като сме провеждали с тях неведнъж баскетболни празници в Дунавския парк, отново там – демонстративни състезания по стрелба с лък. По наш проект оборудвахме помещение в ЦСОП – Силистра.

Запомняща се е и уникалната изложба с космически храни, подготвена от възпитаници на НАО „Галилео Галилей“. Факт е турнир по футбол с участието на отбори от ФК „Доростол“ на обновеното по проект на община Силистра игрище в близост до сградата на МВР, реализиран с набрани от Клуба средства. По време на пандемията от ковид закупихме бактерицидни устройства за пречистване на въздуха в детския отдел на Регионална библиотека – Силистра. Преди 2-3 години закупихме и монтирахме еко чешми в няколко училища в Силистра: ПМГ „Св. Климент Охридски“, ПГСУАУ „Атанас Буров“, СУ „Никола Вапцаров“ и ОУ „Иван Вазов“. Нееднократно средства от проекти са насочвани към детски медицински заведения. Ние, ротарианците от Силистра, бяхме сред първите, подали преди години ръка на един от най-добрите в момента в света състезатели по спортни танци в лицето на силистренеца Илия Добрев – в момента той работи в Словения, но се състезава за България с партньорка от Украйна. 

Същото се отнася и за един от най-популярните поп певци в Йордан Марков, също силистренец, на когото също дадохме рамо в подходящ за него момент. Също преди години подпомогнахме тогавашната ученическа формация „Малък театър зад чина” с р-л актрисата Мира Бонжева. Партнирали сме по различни начини – логистично, финансово и материално на  СНЦ Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра, което е единствената неправителствена организация в област Силистра, лицензирана да предоставя социални услуги, включително насочени към деца. Членове на Ротари клуб Силистра са неизменно ментори на последните няколко издания на изявата за средношколци от област Силистра, наричана „Иновационен лагер“. Канили сме за гост изпълнители представители на Смесен хор Седянка, Център за музика и изкуство „Мегатон“ и Вокално студио „ДО РЕ МИ“, Трио „Елмина“, балетите „Аксел“, „ЛИДЕНС“ и „Б2“ от Силистра, Вокална група „Вива тийнс“ от Тутракан, Рап група „Бяк стейдж”, танцови ансамбли на НЧ „Доростол“ и НЧ „Св. св. Кирил и Методий“, хип-хоп състав „Кецките“, лазарки от НЧ „Възраждане“ – село Сребърна, също и специално подготвени за нас програми от детски градини, като ДГ  „Нарцис“ и др.

Преди години ротарианецът Атанас Великов – паст президент на клуба, дари по линия на програмата „Глоб@лни библиотеки България” 35 библиотеки в Силистренския край с книгата „Налице и наопаки”, чийто автор е също местен ротарианец – Йордан Георгиев, който е дългогодишен секретар на клуба. От името на целия клуб компютърна конфигурация бе предоставена на регионалната библиотека в крайдунавския град по повод осъществено дарение от тогавашния евродепутат Илияна Йотова – настоящ вицепрезидент на Република България. 

През последните години работата с деца продължи и в други направления: средства бяха събирани от участници в сеанси „Арт терапия“ с ментор художничката Елена Маркарян както на закрито в заведение „Истър“, така и на открито със съдействието на бар „Бохеми“. Медицински характер имат няколко от проектите напоследък: първични прегледи от офталмолог за всички деца от 1 до 4 клас в рад Силистра – общо над 800, прегледи от кинезитерапевт на над 600 деца отново във всички основни и средни училища в Силистра – този път в по-горните класове, с идеята да се установят промени при израстването на децата, повлияни от училищната среда. Сред емблематичните прояви бе нашето ротарианско посредничество за безплатни прегледи за диабет в града.

На ход е следващият проект за 2024 г., този път насочен към емоционалното здраве на подрастващите в Силистра! Участвайки в благотворителния коктейл, наречен от Ротари клуб Силистра условно „Блясъкът на Гетсби“, всеки реално подпомага бъдещата реализация на идеята, осъществявана със специалисти в различни специфични сфери!