понеделник, 18 декември 2023 г.

Силистренско-великотърновска инициатива за среща в парламента по темата за домашното насилие

 

В изпълнение на проект №ACF/817 на тема „Социално-психологическа биография на насилието в българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите особености спрямо европейските ценности и политики”, изпълняван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ в партньорство с Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, на 14.12.2023 г. екип и експерти от двете институции посетиха Народно събрание на Република България, където проведоха среща с представители на комисиите по правни въпроси, социална политика, образование и наука. Проектът, част от който са и три изследвания по темата за домашното насилие, е финансиран по линия на Финансовия механизъм на Европейския инвестиционен фонд от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

В обсъжданията в правната комисия са участвали народните представители от 20-и МИР – Силистра: Ивелин Статев, Стоян Георгиев и Гюнер Ахмед. От страна на неправителствения сектор: Геновева Тишева – председател на Алианс за защита от насилие основано на пола, и Златка Мачева – председател на фондация „Отворена врата“. Сред предложенията до депутатите е необходимостта от приемане на Правилник за работа по Закона за домашното насилие.  Първият му вариант е  приет през 2005 г., а на база на него от 2019 г. се осъществява криминализиране на някои престъпления под формата на отегчаващо обстоятелство при разглеждане на деяния от правораздавателните органи.

В рамките на срещата са представени постигнатите резултати по проекта, изводите от направените изследвания и предложения за въвеждане в социалната, образователната, здравната и правосъдната политики на страната. Относно социални и образователни политики, насочени към ранното детско развитие: необходимо е да се има предвид, че „Насилието не УЧИ“. Привързаността при децата се формира до 3-ата година. Ако те живеят с среда на насилие, се изгражда несигурна привързаност, поради което е важно да се работи в насока ранни интервенции към родителите на деца и да се прилагат устойчиви политики за ранно детско развитие в образованието и социалните дейности.

Във връзка с училищното образование – наблягане на социо-емоционално обучение, семейно възпитание, резилианс, гражданско образование по темата. По повод публичните политики – има необходимост от Етичен кодекс на публичните личности в изказвания и становища, които да не подчертават и „нормализират“ полово-ролевите стереотипи. За междуинституционалното сътрудничество  – засилване на междуинституционална връзка в посока превенция в училища, социални услуги, общественост, мултидисциплинарна работа с единна координация.

В сферата на правосъдието: * Спешно изготвяне на промени и синхронизиране със Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), предвид влизащите в сила от 01.01.2024 г. промени в него, на Правилника за приложението му. * Необходимост от утвърждаване на програмите за работа с пострадали и извършители на домашно насилие и тяхното ресурсно обезпечаване (финансово и експертно). Отчитайки тяхната специфика и нормативното им регламентиране в специалния закон (ЗЗДН), тези програми да бъдат администрирани от предвидения Национален съвет за превенция и защита от домашно насилие към Министерски съвет.  * За постигането на оптимална ефективност при изпълнение на националната политика по проблемите на домашното насилие, е необходимо създаване на специализиран орган (секретариат) към Националният съвет за превенция и защита от домашно насилие, който да е ангажиран с изпълнението на държавната политика само в тази насока.

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар