понеделник, 26 януари 2015 г.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” под мотото „Нов програмен период – нови възможности“

В Областния информационен център се проведе представяне на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.” под мотото „Нов програмен период – нови възможности“. Акцентите в него са осигуряване на повече и по-качествени работни места, както и подкрепа за активното социално включване за всички лица в неравностойно положение.

Приоритетните оси са „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд”, „Транснационално сътрудничество” и „Техническа помощ”. Общото финансово обезпечение на ОПРЧР е за 2 136 млн. лв., от които най-много са за заетост – 1 266 млн. лв. и за социално включване  – 658 млн. лв.

Кои са новите моменти? Предвидени са силно фокусирани целеви групи: активиране и интегриране в заетост на: продължително безработни и неактивни лица на възраст между 34-50 г.; на лица с ниско образование от всички възрастови групи, както и на лица над 54 г.; на младежи до 29 г.; инвестиции за по-високо качество на живот на децата, семействата с деца, възрастните и хора с уреждания; интегрирани мерки за уязвими етнически общности като роми, мигранти, лица с произход от други държави. И още: оптимизиране и опростяване на процесите за намаляване на административната тежест; въвеждане на финансови инструменти – финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост и за кредитирането на социалните предприятия.

Както личи и от финансирането, най-важни са първите две оси. По първата „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ парите са за насърчаване на младежката заетост; подкрепа за стартиране на собствен бизнес; повече възможности за учене през целия живот за работната сила; адекватност на знанията и уменията на заетите спрямо нуждите на бизнеса. Предвидено е въвеждане на гъвкави форми на заетост и на опростени възможности за разходи като единни ставки, единични суми и стандартни размери на единичните  разходи с цел  управление, ориентирано към резултатите; възможност за изцяло електронно кандидатстване и отчитане.

По втората ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” ще се финансира: интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, др; активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца; по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход; деинституционализация на деца и възрастни, услуги за ранно детско развитие; развитие на социалната икономика и подкрепа за социалните предприятия.

По третата ос „Модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд” са предвидени инвестиции за: подобряване на ефикасността на публичните администрации и услуги в сферите на социално включване; здравеопазване; равни възможности и недискриминация; условия на труд; въвеждане на нови процеси с цел подобряване на процесите на планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на политиките в институциите.

По четвъртата ос „Транснационално сътрудничество” се предвиждат средства за: обмен на иновативни практики и опит между България и други държави-членки на ЕС във всички сфери на оперативната програма; изграждане на формални и неформални мрежи за намиране на общи решения на общи проблеми, съвместно разработване, изпълнение и финансиране на проекти; принос към изпълнението на целите на Дунавската стратегия, направление „Инвестиране в хора и умения”.


Кои са предстоящите операции: младежка заетост; интеграция на пазара на труда на трайно безработни и по-възрастни безработни; подобряване на качеството и  ефективността на услугите на АЗ; квалификационни услуги и обучения за заети; подобряване качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар