петък, 12 септември 2014 г.

Новата учебна година в област Силистра в цифри и факти

   
В 48 училища с около 11 000 ученици, както и в 5 обслужващи звена ще започне на 15 септември новата учебна година в област Силистра, съобщиха от РИО на МОН в Силистра. 24 от училищата са тип „средищни“. В 40% от тях учениците са между 80 и 200. 930 са първокласниците при 1 929 деца на 5 и 6 години в 27-те целодневни детски градини. 857  или с 50 повече от миналата година са учениците в 12-и клас. Приемът след VІІ клас е от 14 паралелки – както и миналата година, с 1 паралелка по - малко от планираните. Девет от тези паралелки са запълненни на максимума от 26 ученика. Средната пълняемост на паралелките е 24 ученика. Приемът след VІІІ клас е осъществен с 22 паралелки.
 Закрити са по една паралелка в строителната гимназия и за ученици със специални образователни потребности. Към началото на септември 97 са маломерните паралелки, което е с 10 по-малко от миналата година, а слетите са 15,колкото са били и преди една година по това време. Учебната 2013 – 2014 г. приключи само с 49 напуснали ученици от 20 училища, мин. год. – 73. Нараснал е броят на заминалите в чужбина – 176  ученика (мин. година – 145). Най-много отпаднали ученици има в V, VІ и ІХ класове. 
Осъществявани са няколко проекти на МОН по ОПРР в област Силистра. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (Успех” ) - по проекта се финансират извънкласни дейности в училищата, които не са средищни. През изминалата учебна година участваха 2 273 ученици от 20 училища. Обхванати са 44 % от учениците в участващите училища (както и мин. година). Проектът ще продължи и тази учебна година. Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” - през изминалата учебна година 4 101 ученици от 25 средищни училища са участвали в 183 полуинтернатни групи финансирани по проекта. Осъществен е среден обхват на учениците от участващите училища – 76 %. Броят ученици и процентът на обхвата ежегодно нарастват. Проектът ще продължи и тази учебна година. 
“Ученически практики в професионалните училища” - участват 10 училища. „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” - по проекта вече е създаден Център за кариерно консултиране с ръководител и 3 кариерни консултанти. Обученията и консултирането на ученици ще продължат и тези година.  „Включващо обучение” (за ученици със специални образователни потребности) – партньор е Ресурсния център; 3 пилотни училища - СОУ „Й. Йовков” – с. Окорш, ОУ „Ив. Вазов” – Силистра, ОУ „Хр. Ботев” – Алфатар. Проектът ще продължи и тази учебна година. „Нова възможност за моето бъдеще” – проект за валидиране на професионални знания и умения придобити по неформален начин.


Няма коментари:

Публикуване на коментар