сряда, 17 септември 2014 г.

Одобрени са програмите за трансгранично сътрудничество на България с Румъния, Гърция, Турция, Република Македония и Сърбия

17/9/2014

 
             Правителството прие решения, с които изразява съгласието със съдържанието на програмите за трансгранично сътрудничество Румъния-България, Гърция-България, България-Турция, България-Сърбия и България-Бивша югославска република Македония преди представянето им за одобрение от Европейската комисия.Чрез програмите, които ще се реализират в периода 2014-2020 г., се създават възможности за реализиране на проекти за развитието на трансграничните региони и за насърчаване на партньорството между държавите-участнички в тях.
             Програмата Румъния-България  ще функционира чрез шест приоритетни оси – „Добре свързан регион”, „Зелен регион”, „Безопасен регион”, „Квалифициран и приобщаващ регион”, „Ефикасен регион” и „Техническа помощ”. Общият й бюджет е 258 504 125 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) са 215 745 513 евро. Националното съфинансиране е в размер на 13% от одобрения бюджет на българските партньори по проекти.
             Териториалният обхват на програмата Гърция-България включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете държави – областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на България, и префектурите от ниво 3 по NUTS– Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Гърция. Програмата ще функционира чрез пет приоритетни оси – „Конкурентен и иновативен трансграничен регион”, „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”, „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност”, „Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване” „Техническа помощ”. Общият бюджет на програмата е 129 695 569 евро, от средствата от ЕФРР са 110 241 234 евро. Националното съфинансиране е в размер на 15 на сто.
            Програмите за трансгранично сътрудничество с Турция, Сърбия и Република Македония се финансират по Инструмента за предприсъединителна помощ. Техният размер е съответно 29 642 984 евро (22,19 млн. евро от ЕС), 34 102 251 евро (28,98 млн. евро от ЕС) и 19 461 687 евро (16,54 млн. евро от ЕС). Националното съфинансиране е 15% от одобрения бюджет на българските партньори в проекти по програмите.
             Програмата България-Турция ще функционира чрез три приоритетни оси („Околна среда”, „Устойчив туризъм” и „Техническа помощ”), Програмата България-Сърбия – чрез четири „Устойчив туризъм”, ,;Младежи”; ,;Околна среда” и ,;Техническа помощ”), Програмата България – Република Македония – чрез четири („Околна среда”, „Туризъм”, „Конкурентоспособност” и „Техническа помощ”).
            Целевите групи и основните типове бенефициенти и по петте програми са национални, регионални и местни власти, публични и неправителствени организации, културни институти и образователни институции, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските партньори, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар