четвъртък, 25 септември 2014 г.

Изборите са в ход, съветниците в Силистра заседават

На провелата се сесия на Общински съвет-Силистра  общинските съветници приеха 18-те точки от дневния ред, заедно с двете допълнителните, внесени от кмета д-р Юлиян Найденов. Избрана бе временна комисия за избор на съдебни заседатели за Районен съд-Силистра с председател Константин Стоилов и секретар д-р Теодор Иванов.
Общинските съветници определиха минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег – минимална дневна тарифа 0,89 лв., максимална 1,00 лв.,минимална и максимална нощна тарифа, както следва 0,99 лв. и 1,10 лв. Минималната първоначалната такса ще бъде 0, 90 лв., максималната 1,00 лв., а цената за престой за една минута – минимална 0,20 лв. и максимална 0,25 лв.
Съветниците дадоха своето съгласие за докладната записка, свързана с участието на Община Силистра в проект „Подобряване на пътната инфрастуктура в трансграничната зона Кълъраш- Силистра, който засяга района на общините: Индепенденца – Република Румъния и Силистра – Република България по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г.
С решение на Общинския съвет бяха допуснати и промени в поименния списък на капиталовите разходи в бюджета на община Силистра за 2014 г. Във връзка  с изпълнението на инвестиционната програма за 2014 г. се реализира икономия от  проведените процедури по ЗОП и сключените договори в размер на  37 000 лв. Това налага вътрешна компенсирана промяна в поименния списък на обектите, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи за 2014 г., като средствата ще бъдат насочени за ремонтни дейности и доизграждане на канавки на територията на общината.В дневния ред бяха приети и докладни, касаещи съсобственост и съсобственост на общински обекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар