петък, 19 септември 2014 г.

В Силистра затварят улица заради проекти - виж транспортната схема

От 21.09.2014г. от 06 часа до 13.11.2014г. до 17ч. ще бъде затворено движението за леки автомобили, автобуси и товарни автомобили по бул. „Седми септември“ от кръстовището с  ул. „Дръстър“ до кръстовището с ул. „Добрич“ (ДАП) . Спирането на движението  се налага във връзка с „Транзитни пътища V, Доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Силистра“ по договор на БФП № DIR-51011116-С059/20.11.2012г. по оперативна програма „Околна среда“ , обект: „Канализация по бул. „Седми Септември“  и съпътстващ водопровод към КПС 2“.
С точка 1  Заповедта  на кмета на община Силистра, д-р Юлиян Найденов, за периода на въведената забрана се определени маршрутите за обществения превоз на пътници:
За автобусните линии от общинската транспортна схема на Община Силистра:
2.1.1. № 2 – „Оргтехника” – с. Айдемир, кв. „Татарица” – линията да се изпълнява с начална / крайна спирка – „Оргтехника” и движение по маршрут: Оргтехника, ул. „Петър Бояджиев”, ул. „Добрич”, бул. „Македония” (спирка „Стара автогара”), сп. „Болницата”…..... и т.н. по маршрута на линията до с. Айдемир, кв. „Татарица”, и обратно. Автобусна спирка „Стара автогара” да не се изпълнява в  обратна посока.
2.1.2. № 2А – „Оргтехника” – с. Айдемир, кв. „Татарица” – линията да се изпълнява с начална / крайна спиркапл. „Съединение” по маршрут: пл. „Съединение”, сп. „Сан Стефано”, сп. „Полиция”, сп. „Стара автогара”……… и т.н. по маршрута на линията до с. Айдемир, кв. „Татарица”, и обратно. Автобусна спирка „Полиция” да не се изпълнява в права посока.
2.1.3. № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) – линията да се изпълнява с  начална / крайна спирка – „Оргтехника” и движение по маршрут: Оргтехника, ул. „Петър Бояджиев”, ул. „Добрич”, бул. „Македония” (спирка „Стара автогара”), сп. „Болницата”...……. и т.н. по маршрута на линията до с. Калипетрово (ж. п. гара), и обратно. Автобусна спирка „Стара автогара” да не се изпълнява в  обратна посока.
2.1.4. № 6 – Центъра (многофункционална сграда) – Гробищен парк – линията да се изпълнява по маршрут: Центъра (многофункционална сграда), Аврора, Изворите, Болницата, Стара автогара, Полиция, Сан Стефано, пл. „Съединение”, бул. „Македония” (сп. „Сан Стефано”), ул. „Добрич”, ул. „Петър Бояджиев”, Оргтехника, Лозята 1, Лозята 2, Гробищен парк 1, Гробищен парк 2, Гробищен парк 3 и обратно. Автобусна спирка „Полиция” да не се изпълнява в обратна посока.
2.1.5. № 20 – Силистра – Иширково – линията да се изпълнява с начална / крайна спиркапл. „Съединение” по маршрут: пл. „Съединение”, сп. „Сан Стефано”, сп. „Полиция”, сп. „Стара автогара”……… и т.н. по маршрута на линията до с. Ламбриново, с. Смилец и с. Иширково, и обратно. Автобусна спирка „Полиция” да не се изпълнява в права посока.
2.1.6. № 22 – Силистра – Ветрен – линията да се изпълнява с начална / крайна спиркапл. „Съединение” по маршрут: пл. „Съединение”, сп. „Сан Стефано”, сп. „Полиция”, сп. „Стара автогара”……… и т.н. по маршрута на линията до с. Сребърна и с. Ветрен, и обратно. Автобусна спирка „Полиция” да не се изпълнява в права посока.
2.1.7. № 23 – Силистра – Българка – линията да се изпълнява с начална / крайна спирка – „Оргтехника” и движение по маршрут: Оргтехника, ул. „Петър Бояджиев”, ул. „Добрич”, бул. „Македония” (сп. „Стара автогара”, сп. „Болницата”, сп. „Изворите”), сп. „Аврора”, ул. „Н. Й. Вапцаров” (път ІІІ-213), околовръстен път на града, до с. Срацимир и с. Българка, и обратно. Автобусна спирка „Стара автогара” да не се изпълнява в  обратна посока.
2.1.8. № 25 – Силистра – Бабук – линията да се изпълнява с начална / крайна спиркапл. „Съединение” по маршрут: пл. „Съединение”, сп. „Сан Стефано”, сп. „Полиция”, сп. „Стара автогара”……… и т.н. по маршрута на линията до с. Бабук / с. Казимир / с. Ценович, и обратно. Автобусна спирка „Полиция” да не се изпълнява в права посока.
2.1.9. № 33 – Силистра – Поп Кралево – линията да се изпълнява с начална / крайна спирка – „Оргтехника” и движение по маршрут: Оргтехника, ул. „Петър Бояджиев”, ул. „Добрич”, бул. „Македония” (сп. „Стара автогара”, сп. „Болницата”, сп. „Изворите”), сп. „Аврора”, ул. „Н. Й. Вапцаров” (път ІІІ-213), околовръстен път на града, до с. Главан и с. Поп Кралево, и обратно. Автобусна спирка „Стара автогара” да не се изпълнява в  обратна посока.
2.2. За автобусни линии от областната транспортна схема:
2.2.1. Силистра – Алфатар – Чуковец – линията да се изпълнява по следния маршрут в права и обратна посока: Автогара Силистра – ул. „Н. Й. Вапцаров” (спирка „Енерго”) – път ІІІ-213, с. Калипетрово – по маршрута на линията до гр. Алфатар и с. Чуковец, община Алфатар.
2.2.2. Силистра – Добротица – линията да се изпълнява по следния маршрут в права и обратна посока: Автогара Силистра – ул. „Тутракан” – по маршрута на линията до с. Добротица / с. Ситово, община Ситово.
2.2.3. Силистра – Любен – линията да се изпълнява по следния маршрут в права и обратна посока: Автогара Силистра – ул. „Тутракан” – по маршрута на линията до с. Любен, община Ситово.
2.3. За автобусните линии от републиканската транспортна схема по направленията за гр. Добрич и гр. Варна, автобусите да се движат по следния маршрут в права и обратна посока: Автогара Силистра – ул. „Н. Й. Вапцаров” (път ІІІ-213) – околовръстен път на града.   
2.4. Разписанията (часове на тръгване, изпълнение в определени дни от седмицата, през даден сезон и т.н.) на автобусните линии по т. 2.1, 2.2 и 2.3 не се променят.
1.   При извършването на превози на ученици с училищни автобуси на територията на гр. Силистра, маршрутите на движение на автобусите да бъдат съобразени с въведената забрана по т. 1.
2.   За периода на въведената забрана по т. 1 движението на товарните автомобили да се извършва по обходни маршрути:
4.1. Отклонение на пътуващите в посока към ГКПП – Силистра: от кръстовището на  път І-7 с път ІІ-21 и път ІІІ-213 (околовръстен път на гр. Силистра) – по път ІІІ-213, с. Калипетрово, направо по ул. „Н. Й. Вапцаров”, надясно по бул. „Македония”, надясно по ул. „Капитан Кръстев”, надясно по бул. „Седми септември” от северната страна, наляво по ул. „Дръстър”, ГКПП.
По същия маршрут е движението на излизащите от ГКПП – Силистра: от ГКПП, направо по ул. „Дръстър”, надясно по бул. „Седми септември”, наляво по ул. „Капитан Кръстев”, наляво по бул. „Македония”, наляво по ул. „Н. Й. Вапцаров”, направо по път ІІІ-213, с. Калипетрово, до кръстовището на път І-7 с път ІІ-21 и път ІІІ-213 (околовръстен път на гр. Силистра). 
4.2. Отклонение за зареждане на магазини и бензиностанции в участъка: от кръстовището на ул. „Добрич” с бул. „Седми септември” (ДАП), по ул. „Мизия” („Иван Василев”), наляво по ул. „Огоста”, (наляво по ул. „Бесарабия”, ул. „Места” и ул. „Осъм”).
5. ОП „Дръстър” да изпълни дейностите по възстановяване на пътната маркировка по ул. „Н. Й. Вапцаров”, бул. „Македония” и ул. „Капитан Кръстев”, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка.
6. Настоящата заповед да бъде публикувана на интернет страницата на Община Силистра, във външна/и медия/и и да се огласи сред населението на общината.

Препис от заповедта да бъде връчена на:
Ø Областния управител на област Силистра, директора на Областно пътно управление – Силистра, „Пътнически превози – Силистра” ЕООД и кметовете на общините Алфатар и Ситово – за сведение;
Ø „Строително-предприемачески холдинг” ЕООД, Секретаря на Община Силистра, директора на дирекция „Обща администрация” и началник-отдел „Инспекторат” в Община Силистра, директора на ОП „Дръстър” и началник-отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Силистра – за сведение и изпълнение;
Ø Директора на дирекция „Икономика” и гл. експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими” в Община Силистра – за сведение;
Ø Превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници по автобусни линии, упоменати в настоящата заповед – за сведение и изпълнение;
Ø Директора на РД „Автомобилна администрация” – Силистра и началник-сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Силистра – за сведение и контрол.


Ръководството на общината се извинява на гражданите за неудобствата,които ще им бъдат причинени, които се бъдат в този период, но са уверени, че градът ще бъде по-красив дизайн и надеждна инфраструктура.

Няма коментари:

Публикуване на коментар