вторник, 24 март 2015 г.

Община Силистра се класира по населени места в Програма за развитие на селските райони


        На организирана от Общинска администрация Силистра среща в Общински съвет - Силистра бяха изложени основните стъпки, по които през следващия програмен период населените места от община Силистра ще могат да получат финансиране на проекти по Програма за развитие на селските райони. Промяната в механизмите за кандидатстване по ПРСР - Регламент 1305 на ЕС, ще позволи на населените места извън т.н. селски райони да кандидатстват и да бъдат финансирани със средствата, отпуснати за настоящия програмен период. Мярката се отнася до подхода ЛИДЕР,  част от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
     През Програмния период 2007-2013 бяха създавани МИГ /Местни инициативни групи/, които работят на принципа „отдолу – нагоре“ – т.е. обединени, местните структури ще могат да получат безвъзмездна финансова помощ и сами да вземат решения за нейното най-полезно разходване. За тях са позволява и т.н. интегрирани проекти. Почти всяка Оперативна програма заделя 5% от своя финансов ресурс за такива групи. Така финансовата помощ може да достигне до 10 млн. евро. Мярката ще бъде отворена за кандидатстване през следващия месец, а условие за усвояване на средствата е създаването на МИГ, с участието на публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия. Читалищата също могат да се включат в инициативната група. 
      Днешната среща откри заместник-кметът „Финанси и икономика“ Димо Стоев, който изрази увереност, че община Силистра ще съумее да се организира и ще учреди МИГ на своята територия, чрез която да бъдат усвоени и благоустроени малките населени места. В предишния програмен период община Силистра не попадаше в териториите, които могат да получат финансиране по тази Програма. 
      В проведената дискусия се включиха председателят на Общински съвет д-р Мария Димитрова и заместник-кметът „Хуманитарни дейности“ г-жа Денка Михайлова.  Лектори на срещата бяха г-жа Росица Попова – директор на Местна инициативна група Девня – Аксаково и г-жа Анна Иванова – консултант по ПРСР. Те дадоха подробна информация за основните стъпки, които Община Силистра и организациите на територията ѝ трябва да следват, за да спечелят финансиране по програмата.
       Община Силистра може да предприеме кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. За целта Общински съвет – Силистра следва да приеме Решение за подаване на Заявление за подпомагане към Министерство на земеделието и храните, след публикация на официалния сайт. Общинският съвет определя представител /експертно лице/ на Общината при бъдещо структуриране на МИГ като публично-частно партньорство. Отново с Решение на Общински съвет се приемат населените места и НПО, които ще се включат в местната група, както и Решение, което изрично упоменава съгласие за сключване на Споразумение за партньорство, в което да са посочени страните и водещият партньор. 
      Местната инициативна група е структура, чрез която се кандидатства пред Министерство на земеделието и храните за одобрение и отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПРСР. Впоследствие МИГ изпълнява ролята на местна изпълнителна агенция, която одобрява и „менажира“ проекти. По своята същност МИГ представлява НПО, което се регистрира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Негов върховен орган е Общото събрание. Само и единствено Общото събрание и неговите членове могат да формират, контролират и решават въпроси, свързани с политиката и управлението на МИГ. Тя обхваща всички населени места в община Силистра, без административния център, защото град Силистра не попада в обхвата на Програмата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар