петък, 27 март 2015 г.

Стартира проектът „Нови възможности за грижа“ на Агенцията за социално подпомагане по ОП “Развитие на човешките ресурси“

     Стартира кандидатстването  по проект „Нови възможности за грижа“ на Агенцията за социално подпомагане по ОП “Развитие на човешките ресурси“. Всички граждани, които се интересуват от социалната услуга "Личен асистент“, могат да подават документи в Община Силистра  от  27 март до 9 април 2015г.
       Социалната услуга е организирана в две направления - потребители и кандидати за длъжността „Личен асистент“. Програмата обслужва хора с увреждания, лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, тежко болни и семейства на деца с увреждания.
  За социален асистент може да кандидатстват лица: безработни, трудово заети, наети, самонаети, неактивни, извършващи допълнителен почасов труд.

    Необходими документи:
-          Заявление /по образец/ - получава се в сградата на общинска администрация, кметства или кметски наместничества на села от община Силистра или може да бъде изтеглено от сайта на Община Силистра – www.silistra.bg 
-          документ за самоличност (копие); за дете - удостоверение за раждане (копие)
-          документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (копие)
-          експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие)
-          медицински протокол на ЛКК (копие)
-          други медицински документи  - актуална епикриза и др. (копие)
-          удостоверение за настойничество/попечитлество (копие)
-          други документи /изброяват се/

За повече информация и за подаване на документи:
Община Силистра
ул. „Симеон Велики” 33
 Информационен център ет. 1
тел. 086/816 207
тел. 086/816 238
всеки работен ден 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00
www.silistra.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар