събота, 14 март 2015 г.

Общо отчетно-изборно събрание на СБЖ

 В централата на СБЖ започна регистрацията на делегатите за участие в Общото отчетно-изборно събрание на най-голямата журналистическа организация в България. На събрания на журналистическите дружества в цялата страна са избрани 124 делегати.Събранието ще протече при следния дневен ред, изпратен предварително на делегатите, избрани по начина и в сроковете предвидени в Устава на СБЖ:
1. Отчет за дейността на УС на СБЖ. 2. Отчет за дейността на Контролния съвет на СБЖ. 3. Отчет за дейността на Комисията по журналистическа етика. 4. Отчет за финансовото състояние на СБЖ. 5. Одитен доклад за финансовото състояние на СБЖ. 6. Обсъждане на проектобюджета и приемане на бюджета за 2015 г. 7. Дискусия по отчетите и изказвания. 8. Избор на ръководни органи на СБЖ: Председател, Управителен съвет, Контролен съвет и Комисия по журналистическа етика. 9. Обсъждане и вземане на решение по предложението на г-н Милев и г-н Милер за обособяване и продажба на част от имота в гр.Банкя на 500 кв.м. 10.Обсъждане на предложения за стопанисване на МДЖ-Варна. 11. Разни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар