вторник, 24 ноември 2015 г.

Проект: „Резилианс – умението да преодоляваме трудности”


Приключи цикълът от обучения с представители на социалните партньори за прилагане на метода Резилианс" - това са поделения на дирекции «Социално подпомагане», полиция, лекари, юристи, медицински служби и психолози в общините на област Силистра. Те бяха част от проект „Резилианс, умението да преодоляваме трудности",  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. по Договор № 289/18.05.2015 г.
Двете въвеждащи обучения за прилагане на подхода Резилианс се проведоха през месец септември 2015 г., които продължиха с 4 награждащи придобитите познания семинари през месеците октомври и ноември.

Участниците споделиха своята удовлетвореност от обучителите – Спаска Петрова – експерт в Сдружение „Нов път” с. Хайредин и член на Контролния съвет на Национална Мрежа за децата, и Албена Бенова – председател на фондация Ръка за помощ от гр. Добрич.
 Използването на метода на дискусията,  метода на проекта и на казуса даде възможност на участниците да получат едновременно теоретична и практическа насока за прилагане на подхода при работа, съобразно конкретните им компетенции.
В процеса на работните сесии се укрепиха партньорските взаимоотношения на Женско сдружение „Екатерина Каравелова” с институциите на местно и регионално ниво за прилагане на местни социални политики, насочени към подобряване благосъстоянието на представители на целевите групи - жертви на домашно насилие и трафик на хора. 
Споделените общи случаи от специалистите предпоставиха изграждането на неформална мрежа от експерти за работа по превенция и борба срещу насилието и трафика и очертаха съгласувани подходи за взаимодействие при решаване на конкретни казуси.


Няма коментари:

Публикуване на коментар