понеделник, 30 ноември 2015 г.

Близо 120 бази данни в новата Интегрирана информационна система на държавната администрация Сн

 

В София с участието на областния управител на област Силистра г-н Стоян Бонев се проведе заключителен форум във връзка с влизащата в действие
Сн. интернет
Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Той бе в края на миналата седмица в Министерския съвет на Република България с участието на представители на администрацията на правителството и на фирмите, изпълнили проекта. В нея са включени 119 бази данни от над 550 структури.
Проектът „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност“ е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007–2013 г., приоритетна ос І: „Добро управление“, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация“; бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-06. Договор № К12-11-1/26.02.2013 г. между Администрацията на Министерския съвет и Управляващия орган на ОПАК се изпълнява от 26.02.2013 г. до 31.12.2015 г. и е на обща стойност - 1 494 118,99 лв. 
Подчертано е, че информационната система е ключова с оглед бъдещото развитие на други системи на държавната администрация, тъй като с изграждането й е създадена стабилна основа за реализиране на политики в областта на държавната администрация и управлението на човешките ресурси на база актуални и обективни данни за състоянието.
Тя се превръща в единен източник на информация по всяко време и за всяка административна структура в Република България, при това стандартизирана и проследима във времето, лесно модифицируема в съответствие с провежданите политики и промените в нормативната уредба.
ИИСДА обединява Административния регистър, Системата за самооценка на административното обслужване, Информационната система за попълване на отчетите за дейността и състоянието на администрацията и Списък  с унифицираните наименования на административните услуги. Работи във взаимодействие с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Чрез нея  се предоставя възможност за преглед на исторически справки  за  администрациите на изпълнителната власт, тя е базирана в интернет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар