сряда, 18 ноември 2015 г.

И в България - проект за Закон за равнопоставеност на жените и мъжете

София. Правителството одобри проект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете. Това съобщиха от правителствената информационна служба. Документът регламентира органите и механизмите за провеждането на единна държавната политика по равнопоставеност на половете, която се основава на принципите на равните възможности за жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот, равен достъп до всички ресурси в обществото, равно третиране и недопускане на дискриминация и насилие, основани на пола, както и балансирано представителство във всички органи, вземащи решения.
 Министерският съвет определя държавната политика по отношение на равнопоставеността на половете и одобрява основните документи в тази област. Министърът на труда и социалната политика е централен изпълнителен орган, който ръководи, координира и контролира осъществяването на политиката на национално ниво. Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС продължава да функционира като консултативен и координиращ орган. В проектозакона е предвидено определянето на служител, т. н. „координатор по равнопоставеност на жените и мъжете”, в централните и териториалните органи на изпълнителната власт. 
Политиката за равнопоставеност на половете има хоризонтално въздействие и се провежда чрез съчетаване на интегриран подход и специални мерки с временно действие, когато е необходимо. Целта на мерките е да се постигне равнопоставеност на жените и мъжете във всички области на икономическия, политическия и обществения живот. Чрез законопроекта се постига по-добро съответствие на националното законодателство със стандартите на ЕС и международни правни актове в областта на равнопоставеност на жените и мъжете, по които България е страна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар