сряда, 5 март 2014 г.

В Силистра понтонът на Дунавския клуб става лаборатория и класна стая

На 10 март от 11:00 часа в базата на Дунавски клуб Силистра ще бъде представен стартиралият на 1.09.2013 г. проект "Понтонът на Дунавски клуб - лаборатория и класна стая".
Проектът е финансиран от Конфедерация Швейцария от фонд за реформи свързани с участието на гражданското общество. Финансирането е в размер на 49 000 лв, в които съфинансирането е в размер на 10%.
Основна цел е организиране и провеждане на  застъпническа кампания за участие на обществеността в политиките за устойчиво управление на крайбрежния участък и подобряване достъпа до информация от мониторинга за екологичното състояние на водите  на р.Дунав в района на гр. Силистра. Проектът е с продължителност 18 месеца.
Основните проектни дейности са насочени към практически мониторинг на чистотата на Дунавските води чрез регулярно вземане на проби от водата на р.Дунав и анализ по 5 показатели. Химическият анализ се извършва в РЗИ /Районна Здравна Инспекция/ Силистра. Тази информация се сравнява с получените резултати от мониторинга, извършван от МОСВ и се публикуват  за обществеността в специализиран бюлетин. Дейността стартира от месец януари 2014 г.
Втората важна цел на проекта е да се мобилизиране обществеността за участие в работата на местната власт при формиране на политиките за устойчиво управление на крайбрежния участък.
 От страна на СНЦ „Дунавски клуб” лице за контакти е инж. Пламен Гойчев – ръководител на проекта, моб: 0897/854521,е: goymg@abv.bg.


Няма коментари:

Публикуване на коментар