четвъртък, 6 март 2014 г.

Кайнарджа отличник на ТВ ЕВропа за най-голям брой проекти и най.много подписани договори на глава от населението

        Разработване на ОПР и въвеждане на ефективни правила за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Кайнарджа” - финансиран по  Оперативна Програма Административен капацитет (ОПАК), Приоритетна ос: І „Добро управление”; Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”; Договор № 13-13-181/12.11.2013 г.; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е проектът, който ще бъде представен на 7 март в село Кайнарджа. Екипът на проекта ще запознае присъстващите накратко с целите и очакваните резултати от реализацията на планираните дейности. Община Кайнарджа спечели наградата на предаването „Национален календар“ по ТВ Европа за най-много спечелени проекти и подписани договори на глава от населението за 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар