четвъртък, 20 март 2014 г.

Разнообразие на теми, прагматичност и институционален подход в решаване на проблемите в област Силистра

 
Интервю на областния управител Насуеф Насуф

-         Г-н Насуф, изминаха 250 дни от назначението Ви за областен управител на област Силистра, какво е най-важното, което се случи през тези 8 месеца?
-         Областният управител е представител на Министерския съвет на Република България за изпълнение на политиката на държавната власт по места. През изминалото време при нас в Силистра посрещнахме вицепремиера Даниела Бобева, министъра на културата Петър Стоянович, зам. министъра на регионалното развитие Мирослав Мазнев  и колегите му Анна Янева от министерството на икономиката и енергетиката, Бюрхан Абазов от Министерството на земеделието и храните, и Мукаддес Налбант от МОН. По време на пребиваването им в областта представители на бизнеса, както и на различните ресори, имаха възможност да се срещнат с тях и да получат информация от първа ръка за протичащите  събития на централно ниво. На два пъти в края на миналата година Силистра бе домакин и на заседанията на Регионалния съвет за развитие на СЦР, които бяхме сполучливо подготвени под мое ръководство като председател през второто полугодие на 2013 г.
-         В правомощията на областния управител е да работи с институциите по проблеми, включително възникнали във взаимоотношенията между различните структури на обществото – какви форуми с подобно съдържание са проведени от м. юли насам в ОА-Силистра?
-         Наша беше инициативата за няколко срещи с бизнеса, вкл. при гостуването на вицепремиера Даниела Бобева, както и по предложение на Българо-руската търговско-промишлена палата. Създаден бе и Обществен консултативен съвет при областния управител.
На тези срещи бе разяснено, че е прекратена практиката на силови и безсмислени проверки на фирмите, и се работи по мерки за намаляване на административната тежест, чийто завършек ще е въвеждането на електронизацията на публичните услуги. Заявихме също, че за нас е важно в област Силистра да има добър климат за бизнеса и затова провеждаме подобни форуми, за да установим проблемите и да търсим решения, които ще представим на следващите срещи. Еднозначно бе изяснено, че само уеднаквени стандарти за България, Русия и страните от ЕС ще позволят на производителите от област Силистра да бъдат конкурентни на пазара и в износа.
-         Какво показват наблюденията и тенденциите в това отношение?
-         Известно е, че в област Силистра преобладават малките и средните фирми, тъй като само в 4 предприятия има по над 250 души работници и служители. В посетените от мен 4 големи фирми – „Стомана“, „Фазерлес“, „Оргтехника“ и „Актуал“, бе потвърдена констатацията, че предимно износът им позволява да се издържа на кризата. В тези срещи възникна и идеята да провеждаме разширени форуми във връзка с обучението в професионалните училища, за да надделее тенденцията те да се приближат до реалния бизнес, подготвяйки кадри за регионалната икономика. Тази тема все още е дискусионна, но постепенно се преодоляват противоречията, за да се достигне до една прагматична и полезна промяна.
Успяхме да съдействаме за връщането на Силистра на картата на професионалните драматично-куклени театри, за да възстановим една традиция, която ни бе отнета при предишните правителства. Стъпка напред направихме и с изграждането на Областния координационен механизъм по деинституционализация на социалните заведения. Инициативата бе на българския клон на една фондация от Великобритания, но вече имаме предложения и от местни неправителствени организации да влязат с нас в конкретно общуване, за да стимулираме заедно процесите в тази важна сфера.
-         Дайте примери за гражданска инициатива за търсене на помощ от властта за решаване на проблеми на конкретни групи от хора или на цели професионални звена?
-         Няколко пъти сме имали срещи с тютюнопроизводителите, които са сред най-добре организираните в страната, вкл. в Североизточна България. Осигурихме им на най-високо ниво възможност да влязат в управленски контакт, за да получат внимание и евентуално удовлетворяване на исканията им. На два пъти се срещахме по проблеми на пчеларите по браншови проблеми във връзка с възникнали в годините по-сложни отношения с отделни земеделски производители и с фирми за пръскане срещу вредителите на посевите. За да установим, че на пръв поглед нерешимите въпроси имат лесна рецепта, а именно – коректност и взаимно уважаване на интересите, вкл. и чрез спазване на актовете на властта.
Драматични бяха трите срещи по темата за безстопанствените кучета, предизвикани от правозащитници, проведени при нас от м. ноември м.г. до март т.г. Нерешеният въпрос с приюта в Калипетрово, на който се разчита и от общините извън Силистра, и натрупаните нерешени проблеми нажежиха отношенията с институциите, но се надявам те да са послушали препоръката ми всяка от тях да си поеме отговорността. Става дума за общинските ръководства, общинските съвети и някои регионални звена.
Проведохме и първа по рода си в 15-годишната история на институцията „областен управител“ координационна среща с регионалните звена на министерства и изпълнителни агенции. Новина от последните дни е, че предстои да бъдат назначени трима специалисти, които да  работят в област Силистра по плана за развитие на В И К – мрежата, чрез новосъздадената едноименна асоциация.
-         Сред коментираните напоследък теми бяха проектите по първата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, предвид разочарованията на общини от областта на база на разминавания между техните очаквания и резултатите от решенията на тристранната комисия?
-         Преди всичко трябва да отбележим, че ставаше дума за приоритетни програми и проекти на местните власти и на министерствата за благоустройство на общините с цел осигуряване на заетост, което явно не беше достатъчно добре разбрано от общините, не само в нашата област. Според статистиката – в национален мащаб над 1 000 е броят на проектните предложения на общините, от които са удовлетворени близо 400 проекта. За сведение – подадените проекти от нашата област са за 35 млн. лева, а получихме одобрение на проекти от четири общини – Силистра, Тутракан, Алфатар и Ситово, общо за близо 6,5 млн. лева.
-         Кои теми са застъпени в предложенията на общините?
-         Прегледът на апликационните форми показва, че от община Тутракан са искали средства изцяло за благоустройство на улици, като единият проект е финансиран. По-голямо разнообразие има в предложенията от Алфатар, вкл. за култури и социални нужди, но внимание е обърнато на пътя за връзка с направлението на главния път от Силистра до Добрич. От Дулово кандидатстваха с работен проект за подобряване на уличните настилки на 54 улици в 24 населени места. Община Силистра е одобрена с проекта за ремонт на улици в две населени места.
Подобно е съдържанието и на проектите от община Кайнарджа, която макар и малка по население и икономически потенциал, е успяла през последните 8 години да реализира проекти за 10 млн. лева, с което е заслужена награда за община, подписала през 2013 г. най-много договори за проекти на глава от населението. Заключението като цяло на специалистите обаче е, че представените проекти не са били достатъчно убедително подготвени, за да бъдат финансирани на този етап, което означава, че за догодина трябва да бъдат изчистени подходът и съдържанието на предложенията.

Отделно се налага изводът, че в общините, а и неправителствените организации  трябва да се следят по-стриктно обявленията на отделните министерства по оперативните програми, за да се постигат по-големи успехи. Ние се стараем да поддържаме по-тясна връзка с обществото, в това число с общините, НПО, училищата и читалищата, браншовите организации. За времето от м. юли насам до тях сме пратили над 150 послания с най-разнообразно  информационно и разясняващо различни въпроси съдържание, за да бъдат информирани за работата на Областна администрация – Силистра. Поредното предизвикателство е на 26 април, когато е акцията „Да изчистим България“, на която ОА-Силистра е координатор. Както е известно, област Силистра е сред най-добрите в предишните издания на тази народополезна инициатива.

Няма коментари:

Публикуване на коментар