сряда, 19 март 2014 г.

П О К А Н А № 37 за заседание на Общински съвет - Силистра на 27.03.2014 г. (четвъртък) от 9,30 часа

П О К А Н А  №  37

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 45, ал. 4 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 63, ал. 2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра

СВИКВАМ

заседание на Общински съвет - Силистра
на  27.03.2014 г. (четвъртък) от 9,30 часа
в заседателната зала на Общинския съвет при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
                 

                1. ДЗ с вх.№2883: Приемане на отчет за изпълнение на План за действие за 2013г. по реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015г. Приемане на Актуализиран Оперативен план с времеви график по изпълнение на Стратегията. Приемане на План за действие за 2014г. по изпълнение на Стратегията. Приемане на План за действие за 2015 г. по изпълнение на Стратегията.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ЗСП – водеща, МС
                2. ДЗ с вх.№2873: Одобряване на доклада за изпълнение на програмата за реализация на Общинския план за развитие през 2013 г.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
        Резолиран до ПК: Всички комисии, ИИП – водеща
         3. ДЗ с вх.№2890: Разпределяне на целева субсидия за изграждане и основен ремонт на пътища от Общинска пътна мрежа – 2014 г. в размер на  271 300 лв.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
                Резолиран до ПК: МС – водеща, УТ, ИИП
         4. ДЗ с вх.№2891: Утвърждаване списък за ремонт на настилка на улични платна, благоустрояване и ремонт на тротоари в гр. Силистра.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: МС – водеща, УТ, ИИП
         5. ДЗ с вх.№2845: Мерки за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Силистра през 2014 г.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: МС
         6. ДЗ с вх.№2876:  Приемане на списъка на общинския жилищен фонд за 2014 г.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ЗСП – водеща, МС, ОС
         7. ДЗ с вх.№2880: Изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ИИП - водеща; МС
         8. ДЗ с вх.№2881:  Изменение на Наредба за общинска собственост.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ОС;
         9. ДЗ с вх.№ 2882: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Силистра.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: МС- водеща; ИИП; БФ;
         10. ДЗ с вх.№2884: Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги за 2013 година и План за работа на Съвета през 2014 година.
         Вносител д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ЗСП - водеща; МС;
                11. ДЗ с вх.№2858:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имоти на народно читалище в гр. Силистра.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ОС- водеща; Култура;
         12. ДЗ с вх.№2886: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски имот на народно читалище в с. Сребърна.
                Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ОС- водеща, Култура;
         13. ДЗ с вх.№2859:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване на народно читалище в гр. Силистра върху части от имот – общинска собственост.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ОС –водеща, Култура;
         14. ДЗ с вх.№2889: Разпореждане със земеделски имоти, находящи се в землището на с. Айдемир, местност „Къркъма”.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра   Резолиран до ПК: ОС
                15.        ДЗ с вх.№2875:  Отдаване под аренда на земеделски имоти в землището на с. Айдемир.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
        Резолиран до ПК : ОС
         16.    ДЗ с вх.№2885: Отдаване под аренда на земеделски имоти в землището на с. Айдемир.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ОС
         17. ДЗ с вх.№2887: Промяна характера на собствеността на част от ул. „Пети конгрес” в с. Брадвари и замяна на част от имот – общинска собственост с части от имот – частна собственост.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ОС- водеща, УТ
        18. ДЗ с вх.№2856: Отпускане на персонална пенсия от Министерски съвет.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ЗСП
                19. ДЗ с вх.№2888: Промяна характера на собствеността на част от ул. Глухарче” и ул. „Златна Панега” с. Айдемир и замяна на част от имоти – общинска собственост с част от имот – частна собственост.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
                Резолиран до ПК: ОС – водеща, УТ
         20.    ДЗ с вх.№ 2892: Отдаване под наем на бюфет в сградата на ПМГ „Св. Климент Охридски” гр. Силистра, чрез провеждане на публичен търг.
         Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: Образование – водеща, ОС
21.                ДЗ с вх.№2906: Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин.
Вносител: д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра
         Резолиран до ПК: ОС
         22. Изказвания и питания.

         В съответствие с чл. 36, т.1 от ЗМСМА Ви каня да присъствате на заседанието на Общинския съвет.                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                              /ДИМИТЪР ГЕНОВ/


  


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКЛАДНИ*

         * ДЗ с вх.№2908:  Безвъзмездно приемане на отпадъци, събирани в рамките на националната кампания  „Да изчистим България за един ден” на регионално депо за ТБО.Няма коментари:

Публикуване на коментар