сряда, 12 юли 2017 г.

Насърчителни мерки за заетост на безработни лица в Силистра, Кайнарджа и Ситово

За вас работодатели


Дирекция “Бюро по труда”- Силистра провежда процедура за кандидатстване на  работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда” - Силистра уведомява работодателите от общините Силистра, Кайнарджа и Ситово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на следните насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
1.  Безработни лица, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и са:
-       с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или
-       до 24-годишна възраст, или
-       с основно и по-ниско образование, или
-       на възраст над 50 години.
Мярката е по реда на чл. 51, ал.1 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 50 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.  
Свободни средства – 2484 лв.;

2.  Безработни лица с трайни увреждания, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”.
Мярката е по реда на чл. 51, ал.2 от ЗНЗ, съгласно който на работодателя се предоставят суми в размер до 75 на сто за трудови възнаграждения и осигуровки за сметка на работодателя за времето, през което наетото лице е било на работа и за посочен от работодателя период в интервала от 3 до 12 месеца.
Свободни средства – 3708 лв.;

Отпускането на средства по двете мерки се осъществява под формата на схема за държавна помощ за наемане на лица в неравностойно положение или хора с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар.
За тях могат да кандидатстват предприятия, които осъществяват стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с преработката и продажбата на селскостопански продукти или със закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, както и осъществяващи износ към трети държави или държави-членки или дейности, реализирани с условие за използване на местни за сметка на вносни стоки.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 13 до 21 юли 2017 г., включително).


Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Силистра, както и на тел. 086/823 857.

Няма коментари:

Публикуване на коментар