четвъртък, 20 юли 2017 г.

Актуални възможности за подпомагане на млади фермери и дребни земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020


Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), съвместно с Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), офис Силистра, стартира серия от информационни срещи в общините от област Силистра през месеците юли и август 2017 г.
Експертите ще представят възможностите по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства“ и подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, която е насочена към подпомагане на дребни земеделски стопанства. Заинтересованите земеделски стопани и сдружения ще получат информация и за подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“  от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“.
График за провеждане на срещите по общини:
Ø  25.07 (вторник), 10:00 ч., община Тутракан, гр. Тутракан, Зала в Община Тутракан, ет.2;
Ø  26.07 (сряда), 09:00 ч., община Дулово, гр. Дулово, Зала в Община Дулово, ет.1;
Ø  26.07 (сряда), 14:00 ч., община Дулово, с. Поройно;
Ø  28.07 (петък), 09:00 ч., община Алфатар, гр. Алфатар, НЧ „Йордан Йовков – 1894 г.“;
Ø  28.07 (петък), 14:00 ч., община Кайнарджа, с. Кайнарджа, Зала в Община Кайнарджа, ет.2;
Ø  1.08 (вторник), 10:00 ч., община Главиница, гр. Главиница, Зала в Община Главиница, ет. 4;
Ø  1.08 (вторник), 14:00 ч.,община Главиница, с. Дичево;
Ø  3.08 (четвъртък), 09:00 ч., община Ситово, с. Ситово, Зала на Общински съвет Ситово;
Ø  3.08 (четвъртък), 14:00 ч., община Ситово, с. Искра;
Ø  4.08 (петък), 09:00 ч., община Силистра, гр. Силистра, Зала на ОИЦ-Силистра, ул.Симеон Велики 49 (вход към Кукления театър).


Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Няма коментари:

Публикуване на коментар