понеделник, 19 февруари 2018 г.

Агенция па заетостта проучва необходимостта от работна сила

Уважаеми госпожи и господа, на началната страница на Областна администрация Силистра -  www.silistra.government.bg, след като кликнете върху зеления банер вдясно (Агенция по заетостта - Анкетно проучване за необходимостта от работна сила) излиза следният текст:


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В качеството Ви на работодател, предлагаме на Вашето внимание анкета за проучване на потребностите Ви от работна сила. Целта е да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от Вас кадри.
Проучването се осъществява чрез ръководената от областния управител Комисия по заетост към областния съвет за развитие на основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта и ще се извършва два пъти в годината.
Информацията от проучването на областно ниво ще се обобщава от експертен екип от представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови, отраслови и др. организации. Резултатите от анкетата ще помогнат за определяне приоритетите на областната политика по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, в съответствие с областната стратегия и общинските планове за развитие.
Вашите отговори са важни за всички нас, тъй като въз основа на събраната емпирична информация ще се извършва регулярен анализ на потребностите на бизнеса от работна сила с определени знания, умения и компетентности. Анализът на обобщените на национално ниво резултати от 28-те области ще послужат за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
Разчитаме на Вашата ангажираност за реално и коректно отразяване на Вашите мнения, настоящи и бъдещи потребности от работна сила.
Предварително Ви благодарим за разбирането и за Вашето съдействие!

Моля да участвате в проучването.
--
Областна администрация Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар