петък, 23 февруари 2018 г.

Административен съд Силистра отчете дейността си за 2017 г.


Административен съд Силистра отчете дейността си за 2017 г. в присъствието на председателя на ВАС Георги Чолаков. Материала представи Маргарита Славова  - председател на АС Силистра. През 2017 година в Административен съд гр. Силистра са постъпили общо 424 дела, в това число 5 върнати за ново разглеждане от друг състав на съда, с отменителни решения на Върховния административен съд.

Или новообразуваните дела през годината са 419, от които 143 касационни и 276 административни. За сравнение: през 2016 г. – 348 дела, от които 145 касационни и 203 административни, а през 2015 г. – общо 316 дела, от които 136 касационни и 180 административни. Налице е тенденция към увеличаване на постъпващите дела. Запазва се нивото на постъпления на касационни дела, които са главно административно-наказателни.

Най-голям дял от новопостъпилите административни първоинстанционни дела – 28.47%, се пада на раздел „Други административни дела”. Ръстът на постъпилите протести през 2017 г. е впечатляващ, тъй като е 3 пъти повече протести в сравнение с 2016 г., което е в интерес както на органите на местното самоуправление в крайдунавските общини, така и на териториалните общности, защото в тези производства се установи, че местни наредби, приети в периода 2001-2004 г. не са променяни в условия на интензивната промяна на законите, в изпълнение на които същите са издавани. В раздел „Други административни“ са  80 дела при 49 в предната година, т.е има трайно увеличение на делата в тази група.

Средната месечна продължителност за разглеждане на делата е 2.7 месеца (2.45 през 2016 г.). Налице е известно забавяне, въпреки много добрите стойности на наблюдавания показател.

През отчетния период в Административен съд Силистра са разгледани общо 490 дела, като постъпили през 2017 г. са 424., а висящи от предходната година са 66 – от разгледаните дела 322 са административни, докато 168 са касационни. 


Какво каза пред медиите по информация от БТА г-н Георги Чолаков? „Административното правораздаване в България е „на четвърто място в информационното табло на Европейския съюз по бързина, което е показателно, че сме на четвърто място в Европа по бързина и качество на правораздаването в административното правораздаване“.

Според него по отношение на административното правораздаване няма никакви забележки от провеждания ежегоден мониторинг. „Липсват единствено законодателни промени, за да има по- равномерно натоварване на административните съдилища“. Той даде добра оценка за работата на Административния съд в Силистра, чиито резултати са „много добри като качество, като бързина и като прозрачност на правораздаването“.

Висшият съдебен съвет отличи със служебна благодарност и грамота председателя на Административния съд в Силистра Маргарита Славова, съдия Павлина Георгиева и съдебния администратор Ивелина Христова. Признанието е за участието им като лектори и наставници в Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". 

В рамките на проекта на Висшия съдебен съвет и образователното министерство съдиите Маргарита Славова и Павлина Георгиева са изнесли лекции пред десетокласници от Професионалната гимназия за стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров" в Силистра в часовете по "Етика и право". 

Административният съд в Силистра участва за трета поредна година в осъществяването на програмата. През 2018 година съдът отново ще бъде част от образователния формат, като първата лекция ще се проведе в края на март. 


Няма коментари:

Публикуване на коментар