петък, 9 февруари 2018 г.

Младежка организация от Айдемир партньор на румъно-български проект с евросредства

На 12.02.2018 в Конферентната зала на Хотел Данубе в Силистра Сдружение “Младежка Организация за Европейска Силистра” представя на пресконференция проект “Society for all ages - SAGE” по Програма Интеррег В-А Румъния-България, който е на стойност 340 196,31 евро.

Основната цел на SAGE е да укрепи социалното и икономическо сближаване в селските райони, като промени структурата на активното население и създаде резерв за наемане на работа в средносрочен и дългосрочен план. Специфичните цели от една страна са да се намали професионалната несъвместимост на търсенето и предлагането на работна ръка поради несигурното равнище на образование като пречка за мобилността на труда и от друга страна да се съпостави търсенето и предлагането на работната сила в селските райони на фона на акцентирания процес на застаряване на населението. 

Основните дейности освен управление на проекта са провеждане на информационна и рекламна кампания, както и друга за идентифициране на проекта; създаване на обучителен център; разработка на стратегия за наемане на работна сила и социално приобщаване в селските райони, разработка също на професионални обучения включително с чужди езици и обучение по IT.

Ще станат факт по две: споразумения за сътрудничество между трудовите агенции в партньорските региони; проучвателни посещения; съвместни промоционални прояви за партньорите по проекта и целевата група.

Създадена ще бъде уеб базирана ресурсна мрежа между заинтересованите страни. Целевата група се състои от селското население, подходящо за работа от партньорските региони, работодатели и неправителствени организации работещи в областта на социалната закрила и здравните услуги, местните, регионалните и националните публични органи.

Водещ партньор е кметство с. Кручя, област Констанца, Румъния, а трите партньора са, както следва: от Румъния: кметства Михайл Когълничяну и. Силищя от област Констанца, Румъния, а от българска страна: Младежка Организация за Европейска Силистра от село Айдемир.

Проектът SAGE ще бъде разработен в селските райони. Селското стопанство е гръбнакът на селската икономика, но дейностите, които не са свързани със селското стопанство, и генерираните от тях ресурси, стават все по-важни за домакинствата в селските райони от Румъния и България. 

Развитието на сектор извън селското стопанство представлява съществен фактор за осигуряване на растеж на заетостта и доходите на селското население. През 2014 г. равнището на заетост на селското население на възраст 20-64 години е било 65,7% с разлика от 4,3% до националната цел от 70%, установена в контекста на стратегията "Европа 2020". 

Почти половината от цялото население живее в селските райони, като 70% са изложени на бедност, при намаляване нивото на образование, също намалява степента на заетост, 65% от населението със средно образование е заето, а само 44,4 % от населението с ниско образование е заето. Проектът SAGE се отнася до изпълнението на програма за професионално обучение и свързаните с нея дейности в съответствие с реалните потребности както на регионално, така и на трансгранично равнище по отношение на увеличаването на застаряващото население. 

Близо 10% от населението на 4-те места се състои от хора на възраст над 70 години и над 85-годишна възраст, което е сегмент на зависимо население, предимно единично, без възможност за помощ или съдействие. Проектът има за цел да създаде предпоставки за намаляване на ниското ниво на заетост и увеличен брой зависими лица, нуждаещи се от професионална помощ.


Няма коментари:

Публикуване на коментар