петък, 9 февруари 2018 г.

Пресконференция на ТД на НАП Варна, офис Силистра, във връзка с данъчно-осигурителна кампания през 2018 г.Повод за пресконференцията в офиса на НАП в Силистра е текущата данъчно-осигурителна кампания за 2018 г.  Ще говорим за основните срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски, новостите при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски, нови моменти в обслужването на клиенти.

Иванка Скорчелиевадиректор на офиса

Национална агенция за приходите предоставя възможност за ползване на повече от 80 различни електронни услуги чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/, Персонален идентификационен код /ПИК/ и свободен достъп.
ПИК може да бъде получен от всеки офис на НАП в страната – бързо, безплатно и безсрочно, само срещу документ за самоличност и  подаване на  заявление по образец, което може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията http://www.nap.bg/ , или да се получи в Салона за обслужване на клиенти. Получаване на кода става лично или от упълномощено с изрично нотариално пълномощно лице в офиса на НАП,  по постоянен адрес.
С ПИК физическите лица могат да подават лесно и удобно данъчни и осигурителни декларации, декларация за регистрация като самоосигуряващо се лице, искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към НАП, както и за издаване копие на документ, да следят за задълженията си към държавата и плащания, които са направили,  да поверят осигурителния си доход, върху който се внасят осигурителни вноски, също и как е обявен пред НАП трудовия им договор.
Клиентите на НАП, които притежават персонален идентификационен код  ще могат  да получават  данъчно-осигурителна информация и по телефона чрез колцентъра на Агенцията. На практика гражданите и фирмите, притежаващи  ПИК ще могат да получават информация за своите данъчни и осигурителни задължения не само онлайн - с ПИК или електронен подпис и в офисите на Агенцията, но и по телефона, след като се идентифицират със своя ПИК.
Чрез издадения от Националната агенция за приходите ПИК,  могат да се ползват и електронни услуги в други ведомства – НОИ, Общини, Централен депозитар/ за брой акции от масовата приватизация/  и др., като вече   лицата могат да проверяват задълженията си за местни данъци и такси  към някои от общините в страната, спестявайки време и разходи.
Издадените ПИК от офисът на агенцията в Силистра са:
-         през 2016 г. -  1 654 бр.
-         през 2017 г. -  1 821  бр.
-         през 2018г. , до момента – 380 бр.
Общо за периода 2012 – 2017г. са издадени 8209 бр.

Даринка Камберова – началник отдел „Услуги за клиенти“, офис Силистра  
Данни от кампанията дотук:

Кампанията започна спокойно, обезпечена е с необходимите ресурси и целият екип на офиса е подготвен за нейното безпроблемно протичане. Офисът разполага с необходимите формуляри на хартия. Също, годишните данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица / чл.50 от ЗДДФЛ/ и за облагане печалбите на фирмите с корпоративни данъци / чл.92 ЗКПО/ са публикувани на сайта на приходната агенция www.nap.bg  .
Очакваме много по-малко лични срещи с клиенти през 2018 г., заради е-услугите, които НАП предлага с ПИК. Около 40% от всички подоходни декларации очакваме да бъдат подадени по Интернет – с електронен подпис или ПИК.
Приетите и обработени годишни данъчни декларации за облагане доходите на физически лица през 2017 г. са:
Общо – 9161 бр., от тях:
-         с КЕП са подадени – 1723 бр. – 18,8 % от общо подадените;
-         с ПИК са подадени – 2144 бр. – 23,4 % от общо подадените;
-         на хартия – 5294 бр. – 57,8 % от общо подадените.
Приетите и обработени годишни декларации, подадени от юридически лица през 2017г. са:
Общо – 4297 бр., от тях:
-         с КЕП са подадени – 2715 бр. – 63,2 % от общо подадените;
-         на хартия – 1582 бр. – 36,8 % от общо подадените.
Приетите справки по чл.73 от ЗДДФЛ през 2017г., за изплатени доходи на физически лица през 2017г. са:
Общо – 1297 бр., от тях:
-         с КЕП са подадени – 1063 бр. – 79 % от общо подадените;
-         с ПИК са подадени – 58 бр. – 4,3% от общо подадените
-         на хартия – 176 бр. – 13,1 % от общо подадените.

Подадените през 2018г., към момента годишни данъчни декларации за физически и юридически лица и справки за изплатени доходи на физически лица са както следва:
-         за юридически лица – общо 315 бр., с КЕП – 312 бр.
-         за физически лица – общо 1220 бр., с КЕП – 366 бр., с ПИК – 569 бр., на хартия – 285 бр.
76,6 % от декларациите до момента са подадени по електронен път.
-         справки по чл.73 от ЗДДФЛ за  изплатени доходи на физически лица – общо 302 бр., с КЕП – 257 бр., с ПИК – 24 бр., на хартия – 17 бр.
93 % от подадените справки до момента са подадени по електронен път.

Акцент в тазгодишната кампания  е въвеждането от месец февруари на виртуални и физически ПОС терминали в офисите на НАП,  за плащане на данъци и осигурителни вноски. И до момента в банките, обслужващи НАП, бяха възможни картови плащания, както разбира се от години са възможни плащания с карта по Интернет. Голямата промяна през февруари идва от това, че сега сметката на НАП, по която ще се плаща чрез виртуален или физически ПОС терминал (в БНБ) ще се заверява буквално за минута, тоест няма да се налага да се чака денонощие или дори повече преди парите да пристигнат. Това ще елиминира хилядите случаи на начисляване на стотинки лихва, заради късно пристигнал превод. Второто голямо предимство е, че за клиентите на НАП плащането чрез ПОС ще е напълно безплатно. Системата на ПОС терминала е директно свързана с компютърната система, като на точно определени места в офисите на НАП (а не на банковите гишета) ще могат да се извършват безкасови и без такса плащания.  
Накратко за кампанията и новостите през 2018 г.
Подаването на годишните данъчни декларации за юридически лица за облагане с корпоративни данъци през 2018г. е само по електронен път. Срокът за подаване на  декларацията е до 02 април 2018г./ 31- ви март e почивен ден/;
Юридическите лица, които не са осъществявали дейност през 2017г., не следва да подават годишна декларация.
Отпада ползването на отстъпка върху дължимият годишен корпоративен данък. Тазгодишната кампания за физическите лица ще приключи на 30 април който е работен ден, няма да има удължаване на крайния срок.
Ползването на данъчни облекчения е свързано с изискването да няма неплатени задължения. Съветът на НАП към всички клиенти, които имат намерение да ползват  което и да е данъчно облекчение е първо да проверят в данъчната си сметка на сайта на НАП дали нямат някое старо задължение, за да избегнат риска отстъпка или облекчение да им бъдат отказани. Най-лесно това става с безплатния ПИК, издаван от НАП във всеки офис на Агенцията. Остават облекченията за деца, за деца с увреждания и за млади семейства. 
Данъчното облекчение за безкасови плащания – 100% от доходите по банков път, минимум 80 % от тях похарчени също безкасово. До 1% от дължимия годишен данък, но не повече от 500 лв.  Не е необходимо представяне на допълнителни документи към данъчната декларация, тя е достатъчна. Ново тази година е доброволно деклариране на необлагаеми доходи (например продажба на имущество, наследства, дарения) в ново Приложение 13 на ГДД  по 50 от ЗДДФЛ за доходите на физическите лица.
Справката за изплатени доходи извън трудов договор (подавана отсамоосигуряващи се лица и предприятия) ще се подава по-рано от досега, а именно до 15 март, вместо до 30 април. Това ще даде възможност чрез е-услугите на НАП физическите лица да проверят преди да е изтекъл срокът за подаване на данъчни декларации, какви доходи от хонорари и други, различни от заплата са получили, което значително ще ги облекчи.
Български местни лица с доходи от дивиденти например от източник в чужбина ще ги посочват в годишната си данъчна декларация, а не в тази за авансов данък, както беше досега. Припомняме, че и тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година.
Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са с незначителна стойност – до 30 лв. Награди на по-висока стойност се облагат с данък върху доходите, включително наградите в лотарията на НАП например.  Минимален месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се за тази година е 510 лв.
Минималната работна заплата от 1.01.2018 г. е 510 лв. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните
земеделски производители и тютюнопроизводители за 2018 – 350 лв. Максимален месечен размер на осигурителния доход за 2018 остава 2 600  лв.  
ВАЖНО!!! От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 20,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход - 510 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2018 г.
Здравни осигуровки и права – напомняме на хората да не пропускат да
плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигуряване, трябва да плащат вноски за пет години назад.
Кампанията:
·        Във всички офиси на НАП до края на данъчната кампания на 30 април ще се работи с т.нар. плаващо работно време, тоест без обедна почивка. Като в дните, в които изтичат срокове офисите ще работят до тогова докато има клиенти в салона за обслужване. Въпреки това насърчаваме своите клиенти да не чакат последните срокове и да ползват е-услугите.
·        Хартиени образци на декларациите има във всички офиси на НАП. Насърчаваме клиентите на администрацията да използват образците, които са публикувани на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. Те са в текстови формат, така че могат да се попълват на компютър. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар