вторник, 28 януари 2020 г.

Избрани са новите заместник-ректори, ръководители на дирекции и центрове в Русенски университет

На своето първо заседание новият Академичен съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" с ректо чл. кор проф. дтн Христо Белоев, който има Филиал в Силистра (с две направления - педагогическо и инженерно), подобно на Разград и Видин, избра нови заместник-ректори и ръководители на дирекции и центрове.

- Зам.-ректор по учебната работа – проф. д–р Пламен Ганчев Кангалов.
- Зам.-ректор по научноизследователската дейност – проф. д–р Диана Антонова Антонова.
- Зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика  – доц. д–р Десислава Стоянова Атанасова.
- Зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение – проф. д-р Пламен Иванов Даскалов.
- Главен секретар – доц. д-р Таня Петкова Грозева.
На заседанието бяха избрани и директори и ръководители на дирекции, сектори и центрове, както следва:
- Директор на дирекция "Качество на образованието и акредитацията" – проф. д-р Иваничка Атанасова Сербезова;
- Директор на Научноизследователски сектор – доц. д–р Борис Иванов Евстатиев;
- Директор на Учебен сектор – доц. д-р Александър Петков Петков;
- Директор на Дирекция за чуждестранни студенти – проф. д–р Красимир Великов Мартев;
- Директор на Център за информационно и компютърно обслужване – доц. д–р Мирослав Димитров Михайлов;
- Директор на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център – доц. д-р Мими Цветанова Корнажева;
- Ръководител сектор "Прием на нови студенти" – доц. д-р Юлиян Ангелов Ангелов;
- Ръководител на Център "Анализ, координация и прогнози за развитие на професионалните направления" – доц. д-р Емил Георгиев Трифонов;
- Ръководител на Център за продължаващо обучение – проф. д-р Пламен Иванов Даскалов;
- Ръководител на Център за кариерно развитие – доц. д-р Калоян Евгениев Стоянов;
- Ръководител на Център за дистанционно обучение  – проф. д-р Цветомир Иванов Василев;
- Ръководител на отдел "Развитие на академичния състав и координация на публикационната дейност" – доц. д-р Орлин Любомиров Петров;
- Ръководител на Университетски спортен център – проф. д-р Борислав Георгиев Ангелов;
- Ръководител на Център по предприемачество - доц. д-р Даниел Йорданов Павлов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар