петък, 17 януари 2020 г.

Навръх Антоновден - клетва на нови съдебни заседатели в Силистра


Мандат 2020-2024 година към Районен съд Силистра - 36 нови съдебни заседатели положиха клетва на тържествена церемония пред Общото събрание на съдиите в Съдебната палата в града. Председателят на Районен съд-Силистра Мирослав Христов поздрави съдебните заседатели с встъпването им в длъжност с думите: „Съдебните заседатели по дефиниция са представители на обществото в съдебния процес. Те са носители на обществен мандат. 

Съдебните заседатели не са съдии, но в наказателното правораздаване имат равен глас, права и задължения със съдиите от съдебния състав. Много важна гаранция за справедлив процес е и изискването за случаен подбор на съдебните заседатели за всяко едно конкретно дело.

След ритуала по полагане на клетва всички съдебни заседатели подписаха клетвени листове, избраха Съвет на съдебните заседатели към Районен съд Силистра и преминаха начално обучение. Длъжността „съдебен заседател“ не е професия, а изява на граждански дълг. Ролята на съдебния заседател в наказателния процес е изключително важна и аз вярвам, че при изпълнение на функциите си, Вие ще се ръководите от своята съвест, обективно, независимо и отговорно ще участвате в решаването на делата.“

Лектор на обучението бе Ана Аврамова - съдия в Окръжен съд Силистра и обучител към Националния институт на правосъдието. Тя запозна съдебните заседатели с основни понятия и принципи от материално наказателното право и наказателния процес, с устройството на съдебната власт, статутът на съдебните заседатели, правата, задълженията и изискванията към работата им, а също и с етичните норми и правила за поведение, които трябва да спазват. На всички участвали в обучението съдебни заседатели бяха връчени удостоверения от Националния институт на правосъдието.

В рамките на обучението съдия Аврамова разясни важни съдебно-административни процедури, след което на участниците бяха поставени практически задачи. Всички бяха поставени в различни ситуации и провокирани да споделят как биха постъпили в качеството си на действащи съдебни заседатели. С огромен интерес и активност новоизбраните заседатели представиха и аргументираха мненията си, а съдия Аврамова коментираше дали са правилни и законосъобразни.

През следващите четири години от мандата си, избирани на случаен принцип, новите заседатели ще участват в съдебните състави при решаване на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“ повече от пет години. Съдебните заседатели имат равни права и задължения със съдиите, и участието им в съдебния състав е гаранция за справедливостта и безпристрастността на наказателния процес. 

Според разпоредбите на Закона за съдебната власт, съдебни заседатели могат да бъдат пълнолетни български граждани на възраст от 21 до 67 години, които се ползват с добро име и с авторитет в обществото, не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления, независимо дали са реабилитирани. Съдебните заседатели се назначават по предложение на съответните общински съвети, като за районните съдилища те се одобряват от общото събрание на съдиите от съответния Окръжен съд.17 януари 2020 година
Пресслужба Окръжен съд Силистра

Няма коментари:

Публикуване на коментар