четвъртък, 23 януари 2020 г.

Ученици стават „ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“


СТАРТИРА ИНИЦИАТИВАТА
„ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“ В СИЛИСТРА

Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни. Целта е да бъде повишена културата на активно гражданство, насърчена отчетността на публичните институции и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора.

Областният информационен център проведе първа среща в рамките на младежката инициатива. Сборна група ученици от 11 клас на ПГСУАУ „Атанас Буров“ гр. Силистра се включва в образователното предизвикателство „Детективи на европейски проекти“, което е пилотно издание за България. В продължение на няколко месеца учениците ще извършат наблюдение на проект, финансиран от ЕС на територията на областния град, след което ще направят „разказ“ за проекта. 

Творческото съдържание ще е в свободно избрана форма (видео, инфографики, специален уеб сайт или друго) и ще обобщава накратко проведеното проучване, като се използват материалите, събрани през целия период на наблюдение. В рамките на проекта ще бъдат проведени 4 урока, чрез които учениците, подпомагани от експертите на ОИЦ-Силистра и от своите учители, ще усвоят практически умения за провеждане на гражданско наблюдение (мониторинг) на европейски проекти, чрез публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България. Центърът за кариерно ориентиране също се включва в съвместната работа по проекта, като ще оказва методическа подкрепа при усвояването на нови знания и умения.
Инициативата „Детективи на европейски проекти“ е част от международен иновативен проект на Европейската комисия, който се провежда в Италия от 2013 г. досега. България се включва чрез Мрежата от Областни информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 

В дейностите ще вземат участие шест ОИЦ - Центровете в Силистра, Бургас, Видин, Пазарджик, Шумен и Ямбол. Централното координационно звено при Министерски съвет, със съдействието на Регионалните управления по образованието в областните градове, ще осъществява логистична подкрепа и ще координира работата на избраните училища по проекта. Други държави, които участват в пилотната инициативата на ЕК са Хърватска, Португалия, Испания (Каталуния) и Гърция.

Областен информационен центърСилистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Няма коментари:

Публикуване на коментар