четвъртък, 18 февруари 2016 г.

Регионален профил на област Силистра в икономически и социален план

Икономическо развитие на област Силистра

Доходи и условия на живот 

Преди началото на кризата Силистра е третата област с най-нисък БВП на човек от населението след областите Сливен и Ямбол. След 2009 г. обаче областта изостава в ръста на БВП и с изключение на 2011 г. става областта с най-нисък БВП на човек от населението до 2012 г. През 2012 г. БВП на човек от населението в областта е 5206 лв., което е двойно по-ниско от средното ниво за страната -10 958 лв. Доходите на лице от домакинствата в областта също са най-ниските в страната през 2014 г., а размерът на работната заплата поставя Силистра сред областите с най-ниски заплати.

По отношение на условията на живот данните показват сходство със средните нива в страната. По-нисък от равнището в страната е делът на лицата, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност, но причината за това би могла да се търси в застаряващото население в областта.

Пазар на труда 
http://www.regionalprofiles.bg/

Икономическата активност на населението на 15 и повече години в областта се повишава след големия спад в началото на кризата (2009 и 2010 г.), но традиционно остава под средните нива за страната. През 2014 г. коефициентът на икономическа активност в областта достига 49,5% при 54,1% за страната. В същото време безработицата в областта постоянно се повишава след 2009 г. и през 2014 г. област Силистра има най-високия коефициент на безработица - 22,4% , който е почти двойно по-висок от средния за страната - 11,4%.

Област Силистра е и на второ място по най-ниска заетост (след Ловеч) с коефициент на заетост 38,4% при 48% за страната през 2014 г. Все пак спрямо 2013 г., когато заетостта достига най-ниското си ниво през последните 10 години - 37,1%, през 2014 г. има ръст, който може да означава началото на трайно възстановяване на заетостта и в областта.

Инвестиции

През 2013 г. в област Силистра работят общо близо 4000 не-финансови предприятия. Спрямо населението на областта това прави 33 предприятия на 1000 души при 52 на 1000 души за страната. Ниската бизнес активност върви ръка за ръка с изключително нисък обем на вътрешните и чуждестранните инвестиции в областта. През 2013 г. въпреки повишението си след сериозното свиване в началото на кризата разходите за придобиване на ДМА са 1511 лв. на човек от населението при 2490 лв. на човек средно за страната. След 2009 г. областта е на последно място и по обема на ЧПИ, които към края на 2013 г. достигат 33 млн. лв. с натрупване (или 0,1% от ЧПИ в страната). Спрямо население-
то ЧПИ са 290,2 евро/човек през 2013 г. при 3230,9 евро/ човек в страната.

Сходно с общите тенденции е усвояването на европейски средства - към 31 януари 2015 г. към общините в област Силистра са изплатени 509,5 лв. на човек от населението при 564,9 лв./човек за страната. Най-много средства е усвоила община Главиница (971,5 лв./човек), а най-малко -община Алфатар (9,3 лв./човек от населението).

Инфраструктура

Местоположението на областта в периферията на страната обяснява по-ниската гъстота на железопътната мрежа. Гъстотата на пътната мрежа е сходна с тази в страната. Както през 2013 г., така и през 2014 г. качеството на пътната настилка е по-добро от средното за страната. През 2014 г. 46,7% от пътищата са в добро състояние при 40,5% средно в страната.

Достъпът на домакинствата до интернет е съизмерим със средния за страната, но използването му продължава да е под това в другите области. През 2014 г. 51,9% от жителите на областта са използвали интернет в последната една година при 59,2% за страната.

Данъци и такси 

Като цяло размерите на местните данъци и такси в общините в област Силистра са по-ниски от средните за страната, а през последните четири години дори се отчита намаление при някои ставки. Най-голяма е разликата спрямо средните нива при ставката на годишния патентен данък за търговия, която е над една трета по-ниска в общините от областта в сравнение със средната за страната. Около 5-10% по-ниски пък са данъците върху недвижимите имоти и за прехвърлянето на собственост.

В Администрация • •

Покритието на територията на областта от кадастъра е по-малко от средното за страната. През 2014 г. 14,2% от областта е включена в кадастралната карта при 18,1% средно за страната, като от 2010 г. досега не се отбелязва напредък. С изключение на община Ситово общините в областта не предоставят електронни услуги, а и услугите на „едно гише" са развити по-слабо в сравнение с повечето области. Прозрачността на местната администрация е оценена от Фондация „ПДИ" по-ниско в сравнение с тази в другите области - с 44,5 точки от максималните 88,4 при 54,5 точки за страната през 2015 г. За втора поредна година най-прозрачна е администрацията в община Алфатар (71 точки). Най-нисък през 2015 г. е резултатът на община Дулово (28,3 точки).

Социално развитие 
Демография 

Демографската ситуация в областта е по-неблагоприятна в сравнение с общата картина в страната. Коефициентите на възрастова зависимост продължават да се повишават бързо и през 2014 г. съотношението на най-възрастните хора на 65 и повече години към трудоспособното население е 34%, а към най-младото (0-15 години) - 163%. Тези съотношения за страната са съответно 30 и 144%. Коефициентът на естествен прираст остава значително висок с отрицателна стойност -8,4%о през 2014 г. при -5,7%о за страната. Областта е и с отрицателен механичен прираст, който показва, че повече хора се изселват към други области, отколкото се заселват в област Силистра. След Кърджали Силистра е областта с най-нисък дял на градското население. През 2014 г. 44,8% от населението на областта живее в градовете при 73,1% за страната. Сред областите Силистра е с най-ниска гъстота на населението и през 2014 г.

Образование

Коефициентът на записване в У-У111 клас в областта е сходен с този в страната и през 2014 г., но броят на отпадналите от основно и средно образование е сравнително висок. През 2013 г. 3% от учениците са отпаднали от училище при 2,4% в страната. В същото време представянето на матурите в областта е относително слабо. През 2015 г. 9% от учениците получават оценки по български език и литература под „среден" 3,00 при 6,4% за страната. Тази година се наблюдава сериозен ръст на слабите оценки в няколко области, сред които и Силистра, обяснение за което може да се търси в по-засилените мерки за контрол при провеждането на изпитите. Средният успех от матурите в областта също намалява значително - от 4,2 през 2014 г. до 3,9 през 2015 г. при 4,2 среден успех в страната през тази година. До 2013 г. Силистра е сред областите с най-малък дял на висшистите сред населението, но през 2014 г. вече стига до дъното с 14,4% от населението с висше образование при 27% за страната.

Здравеопазване

През последните 15 години в област Силистра има недостиг както на общопрактикуващи лекари, така и на ключови медицински специалисти. През 2014 г. в областта един общопрактикуващ лекар се грижи за 1955 души от населението при 1596 души средно за страната. Най-сериозен е проблемът при кардиолозите. През 2014 г. Силистра е една от трите области (заедно с Разград и Търговище) с най-голям недостиг на такива специалисти, където на един кардиолог се падат по над 23 000 души при 5765 души на кардиолог в страната.
На всеки 1000 души пък се падат по 3,9 легла в МБАЛ при 4,8 на 1000 за страната през 2014 г. В същото време постъпилите болни за лечение спрямо населението са със 17% повече - 204,8 на 1000 при 175,4 на 1000 души за страната.

Сигурност и правосъдие 

Престъпността е по-ограничена в сравнение със средните нива за страната. През 2014 г. са регистрирани 3,5 престъпления срещу личността на 10 000 души местно население при 5,9 на 10 000 души за страната и 40,1 престъпления срещу собствеността на 10 000 души при 89,0 на 10 000 души за страната.

Натовареността на наказателните съдии в Окръжния съд на Силистра е традиционно по-ниска от средната, което се обуславя от малкия брой на населението на областта и ниската бизнес активност. Въпреки това делът на делата, приключили в 3-месечен срок, е по-нисък от средния - 86% при 88,4% за страната, което показва известна неефективност на съдебния процес.

Околна среда 

Силистра е сред областите с най-ниско ниво на емисии въглероден двуокис в атмосферата. През последните четири години емисиите в областта не превишават 24 т/кв.км, докато средните стойности в страната са около 300-400 т/ кв.км.

Продължава да е изключително нисък делът на населението с достъп до канализация, свързано с пречиствателни станции за отпадъчни води. В края на 2014 г. в областта започва да се строи такава станция и очакванията са, че през следващите години Силистра ще успее да се представи по-добре по този индикатор. Вероятно ще се повишат и разходите за опазване на околна среда, където област Силистра е на дъното през 2013 г. със 70,9 лв. на човек от населението спрямо 288,9 лв. на човек от населението за страната.

Култура 

След като няколк

о години областта остава без киносалон, през август 2014 г. в Силистра отново има кино, а отчетените посещения за петте месеца на годината са 69,4 на 1000 души. По останалите индикатори през 2014 г. областта също отбелязва по-ниски от средните резултати за страната. От 1000 души население са осъществени 188 театрални посещения (при 319 за страната), 180 - в музей (при 662 за страната) и 351 - в библиотека (при 518 за страната).

Няма коментари:

Публикуване на коментар