неделя, 28 февруари 2016 г.

Семинар по проблемите на домашното насилие с фокус към ромските общности

На 26.02.2016 г. в Силистра бе проведен семинар по проблемите на домашното насилие и насилие основано на пола, с фокус към ромските общности и в социалния контекст на нарастващия брой случаи на насилие, основано на пола – всяка четвърта жена в България е жертва на насилие.
Инициативата е реализирана от Алианс за защита от насилие основано на пола в партньорство с Областен Ромски съюз, гр. Бургас. Семинарът е част от поредица такива в цялата страна и бе реализиран в  рамките на проект „Има много начини да се справиш с насилието“, Мярка 5 „Кампании за повишаване на информираността и чувствителността”; Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“,  финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. 
Проектът цели да подпомогне с конкретни стъпки създаването на обществена информираност и чувствителност към темата „насилие, основано на пола”, като едновременно с това  предлага услуги за подпомагането на жени и момичета, в това число и от ромските общности в цялата страна, жертви на насилие. 
Предвидените по проекта семинари дават възможност за обсъждане на съществуващи национални и местни политики за защита и превенция, за споделяне на проблемните области при защита на жертви от ромски произход, популяризиране на възможностите за защита и на модела на координиран отговор на общността, прилаган успешно от Алианс за защита от насилие, основано на пола.
В рамките на събитието бяха представени темите: специфика на домашното насилие; форми и последици  от домашното насилие; нагласи на общността към ролята на жената и мъжа и стереотипи в България; правна рамка на проблема насилие, включително насилие основано на пола; м

еждуинституционално взаимодействие в помощ на пострадалите от домашно насилие и насилие основано на пола. 

Семинарът даде възможност за насочване към усъвършенстване на местните политики и дейности по превенция на насилието, основано на пола.

Няма коментари:

Публикуване на коментар