петък, 19 февруари 2016 г.

Информационни срещи за общ МИГ в три добруджански общини - Дулово, Алфатар и Кайнарджа

Днес в град Дулово е информационната конференция с участието на заинтересовани страни от общината по проект за подготвителни дейности № 19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Главна цел  на проекта: създаване на Местна инициативна група и подготовка на Стратегия  за водено от общностите местно развитие на територията на общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа.
На 18 февруари 2016 г. в залата на Туристическия посетителски център в Кайнарджа се проведе първата информационна конференция. Обект на дискусия бяха представяни на основните мотиви и нагласи за създаване на Местна инициативна група и разработването на Стратегия за воденото от общностите местно развитие  за територията на МИГ, обхващаща общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа.
От името на единия партньор по проекта – община Кайнарджа, кметът на общината Любен Сивев поздрави присъстващите и подчерта важността, която се отдава на изграждането на МИГ. От своя страна участниците декларираха желание и готовност да се включат в учредяването на МИГ Дулово-Алфатар-Кайнарджа и да участват активно в процеса на изготвяне на СМР. В дискусията най-вече се поставиха конкретни идеи за разработване и финансиране на проекти по СМР.

Няма коментари:

Публикуване на коментар