вторник, 3 октомври 2017 г.

Проект "Родители в заетост" на Бюро по труда Силистра

Цел на проекта: осигуряване на по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот на родителите с малки деца и предоставяне на заетост на безработни лица, чрез осигуряване на възможности за полагане на грижи за отглеждане на малки деца. Продължителност: до 2020 г.
Дейности: набиране на заявления от родители на дете/деца от 0 до 5-годишна възраст; осигуряване на трудово посредничество на безработни родители с дете/деца, както и на грижа за децата от 0 до 5 г. на заети и безработни родители; подбор на безработни/неактивни лица за определяне на възможностите им за включване в заетост, свързана с полагане на грижи за деца от 0 до 5-годишна възраст; методическа подкрепа във връзка с отглеждането на детето/децата; информация и комуникация.
Целева група: Родители - Търсещи работа безработни младежи до 29 г. вкл. търсещи работа, безработни и неактивни лица  над 30 г.; лица в неравностойно положение на пазара на труда. Грижа за децата от 0 до 5 г. на заети (включително самонаети/самоосигуряващи се заети лица) и безработни родители, приоритетно ще бъде предоставяна на самотни родители, многодетни семейства, членове на семейства на социално подпомагане и други уязвими групи.
Бюджет на проекта: 20 000 000 лв.:  средства от ЕСФ в размер на 17 000 000 лв. (85%) и  национално съфинансиране за 3 000 000 лв. (15%). Индикатори: индикатор за изпълнение: Безработни и неактивни лица – 2 000 бр.; специфичен индикатор за изпълнение за процедурата: Брой родители с малки деца – 1 500 бр.; индикатор за резултат: Безработни и неактивни участници, които при напускане на операцията имат работа – 1 500 бр. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, МИЛЕНА ПЕРЧЕМЛИЕВА - ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" СИЛИСТРА, бул "Македония" 167.

Няма коментари:

Публикуване на коментар