вторник, 3 октомври 2017 г.

Близо 400 ученици в 4-те училища в община Ситово

В ОУ „Стефан Караджа“ село Искра учебната година започна със 136 ученици в 7 самостоятелни паралелки – за пръв път без осми клас. Първокласниците са 18. Педагогически персонал, сред който и директорът Нурел Мустафа – 17 д. и 5 – непедагогически персонал. В момента върви подготовката на 8 групи по проекта „Твоят час“. Учебната година бе открита в присъствието на кмета на общината Сезгин Алиибрям, на кмета на селото Вилдан Мемиш, на представители на НЧ, ДГ и др. институции в селото и общината, както и с родители на децата.

Основното училище в село Добротица, което достойно носи името на своя патрон Паисий Хилендарски, е средищно и в него се обучават 104 момичета и момчета от селата Добротица, Босна, Любен и Златоклас, ръководени от 14 педагози. Директор на учебното заведение е господин Златан Вълчев, носител на  награда „Неофит Рилски“ на МОН.

От І до VІІ клас всички класове са в самостоятелни паралелки. За учебната 2017-2018 година ще  се работи с десет групи по Проект „Твоят час“, съответно шест за дейности, свързани с обучителни затруднения, и четири по избрани интереси. С център „Амалипе“ в партньорство с ОУ „Отец Паисий“ - с. Нова Черна се работи по  проект „Всеки ученик е бъде отличник“. Гордост е и партньорството с ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за видео участия в лекции на студенти при тяхната подготовка за работа с деца от т.нр. билингви.


Всяка година посрещаме много гости на нашия патронен празник и традиционния театрален спектакъл. Под наслов „България се нуждае от любов“ ще протекат всички планирани извън учебни дейности, залегнали в плана за гражданското образование. Учебното заведение  ежегодно е активен участник в  общински фестивал „Четири стъпала на знанието“.


В Ситово ОУ и ПГСС заедно откриха новата учебна година с участието на Мария Илиева - зам. кмчет на общината. Основно училище „Г. С. Раковски“ започна с 29 ученици в слети паралелки с педагогически персонал от 7 души, вкл. и директора Иванка Келпекова. Едно от децата е със специална образователна потребност. В училището се работи по проекта „Твоят час“. На снимката: клубна изява в края на миналата учебна година.

„Заедно в час, заедно в свободното време“ (обучение в клубове по интереси, две екскурзии и още толкова общоучилищни събития, ще има и лабораторни принадлежности – електронен микроскоп с памет и повече възможностикъм Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства новият проект, по който се работи в ПГСС Ситово още от началото на учебната година.

Предишният проект се казваше „Училище без отсъствия“. В гимназията се учат 105 ученици от цялата община, още от Дуловско и Главиница, вече и с 8 клас. Новата паралелка е „Растителна защита“ в общ план с 27 души заедно със специалност „Преработка на мляко и млечни продукти“.

Област за прикачени файлове

Няма коментари:

Публикуване на коментар