сряда, 4 октомври 2017 г.

Цялата територия на община Силистра стана „преходна зона (зона за развитие)“ към Биосферен парк „Сребърна”

Сребърна получи Сертификат за Биосферен парк на ЮНЕСКО, с който се удостоверява, че защитената територия покрива новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на международната организация, научаваме от сайта на РИОСВ Русе. Наскоро делегация от Силистра го представи в град Сиена, Италия, на едно от световните туристически изложения. БП „Сребърна” е изключителна държавна собственост. От 1993 година се управлява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) като поддържан резерват. 
Наскоро Експертът по биологично разнообразие Момчил Петров участва в семинар за управители на 25 биосферни резервати от Азия, Африка и Европа, съобщи сайтът на РИОСВ Русе. Той в градовете Пекин и Джънджоу в Китай в рамките на инициативата „Цифров пояс и път” на Китайската академия на науките.

По време на обучителния семинар са били представени технологии за отдалечено наблюдение на биосферни резервати и глобални геопаркове под егидата на UNESCO.  Участниците са се запознали с  възможностите за отдалечено наблюдение с помощта на оптични технологии и тяхното приложение, микровълново наблюдение, Географски информационни системи и техните приложения, виртуална наземна станция като алтернативен метод за достъп до сателитни изображения  и радарно наблюдение на обекти на културното наследство. Организаторите и участниците в семинара са заявили желание за по-нататъшно сътрудничество и обмен на информация с цел подобряване на управлението на обектите на световното наследство.
Решението за обявяването на биосферните паркове  „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ е взето на заседание на 29-ата сесия на Mеждуправителствения координационен съвет  на програмата „Човекът и биосферата“, проведена през юни т.г , в Централата на ЮНЕСКО в Париж. РИОСВ-Русе ще предостави на община Силистра копие от сертификата и ще проведе информационно-образователни срещи със заинтересованите страни.
Съгласно изискванията на стратегията от Севиля за Биосферен парк  „Сребърна“ са определени три зони -  „сърцевинна“, „буферна зона“ и „преходна зона (зона за развитие)“, включваща цялата територия на община Силистра.
Сърцевинната зона включва обявения според националното законодателство през 1977 г. резерват „Сребърна“, с площ 892 ха, която удовлетворява изискванията на Севилската стратегията за дълготрайно опазване на консервационно значимите местообитания и видове. Буферната зона на резервата представлява естествен буфер на сърцевинната зона.  На територията й се опазват чрез консервация значими природни местообитания на редки животински видове, вкл. и птици. 
Преходната зона предлага уникални условия за развитие на различни дейности, насочени към устойчиво развитие, опазване на културното многообразие, традициите и обичаите. Хармоничната връзка между трите територии е предпоставка за изпълнение и на трите функции на пост-севилски биосферен парк.
В продължение на почти 40 години 16 български биосферни резервата са изпълнявали ефективно своята „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите и осигуряването на условия за научни изследвания, мониторинг и образование. През годините концепцията за биосферните резервати се е развивала, съобразно съвременните предизвикателства. 
Постепенно на преден план е излязъл човекът и взаимодействието му с природата, като първоначалната функция на биосферните резервати се е надградила – и от чисто „опазваща“ и „научна“, е преминала и към „функция на развитието“,  ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар