петък, 30 октомври 2015 г.

Четвърти Годишен форум на Европейската стратегия за Дунавски регион

          В германския град Улм се провежда четвъртият Годишен форум на Европейската стратегия за Дунавски регион (28-30 октомври). В основата на обсъжданите теми е Стратегията на ЕС за региона на река Дунав. В рамките на форума е направена оценка на постигнатия напредък, за да се вземат решения, стимулиращи развитието на региона в следващите години. В него участва и областният управител на Силистра г-н Стоян Бонев, заедно със свои колеги от други големи крайдунавски области.
        В дневния ред на една от работните групи към работната общност на Дунавските региони и Съвета на Дунавските градове и региони е дискутирана темата за инфраструктурното осигуряване чрез мостове и канали на двата бряга между Румъния и България. В последния ден на форума бе проведена 23-та конференция на административните ръководители.
          Изпълнението на стратегията на ЕС за Дунавския микрорегион на започна през м. април 2011 г. В нея участват 9 страни от ЕС (Германия, Австрия, Унгария, Чешката република, Словакия, Словения, България, Румъния и Хърватия) и 5 държави извън ЕС (Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна и Молдова).
сн. сайт на Областна администрация - Русе
        Сред официалните гости на форума бе Корина Крецу – Европейски комисар за регионалната политика. Според нея за осъществяване на дело на създадените документи и програми от същественото значение са градовете и регионите по река Дунав. Допълнително внимание е обърнато на бежанската криза и необходимостта от солидарно отношение в този труден за Европа момент.
Сн. www.c.europa.eu
      По време на форума министрите на държавите от Дунавския регион се срещнаха с г-жа Крецу за приемане на съвместно изявление, с което ще поемат политически ангажимент за използване на наличните средства в съответствие с целите на стратегията, по-конкретно финансирането по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове, Инструмента за предприсъединителна помощ и Европейския инструмент за съседство.
       С понятието „макрорегионална стратегия“ се означава интегрирана рамка, която може да бъде подкрепена например от европейските структурни и инвестиционни фондове с цел посрещане на общи предизвикателства, пред които са изправени държави членки и трети държави, разположени в един и същ географски район.
      По този начин те се възползват от засилено сътрудничество, което допринася за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване. Следващият доклад на Европейската комисия за напредъка на макрорегионалните стратегии се очаква да бъде публикуван през 2016 г. и ще обхваща всичките четири макрорегионални стратегии.
      Примери за дейности и проекти в региона на река Дунав: в сферата на транспорта: генералният план за възстановяване и поддръжка на ферватера на река Дунав и нейните плавателни притоци беше одобрен миналата година от министрите на транспорта; енергетика: проекти за биомаса, геотермална енергия и обратно подаване на газ ще помогнат за подобряване на независимостта на Дунавския регион от външни източници на енергия и на неговата конкурентоспособност на световния пазар.
      Научни изследвания: благодарение на фонда
за научни изследвания и иновации за региона на река Дунав ще бъдат изяснени научноизследователските нужди в региона, за да може да бъдат осигурени ресурси там, където е необходимо. Социален сектор: разработват се местни проекти и инициативи за интегриране на ромите, които имат трансгранична перспектива и използват междусекторен подход.
      Сигурност: обща работа за борба с корупцията, киберпрестъпността и престъпленията срещу имуществото и за премахване на административните пречки в областта на корабоплаването.Околна среда: разработване на оперативна програма за сътрудничество в областта на управлението на наводнения след последните силни наводнения в региона на река Дунав. Институционален капацитет: START - фонд за финансиране на проекти в региона на река Дунав е пилотна инициатива, в рамките на която се предоставят малки по размер безвъзмездни средства под формата на начален капитал за разработването и осъществяването на проекти в Дунавския регион.

Няма коментари:

Публикуване на коментар