вторник, 20 октомври 2015 г.

Одобрени са два международни проекта с участието на Областна администрация Силистра

20/10/2015

       С участието на Областна администрация Силистра предстои реализацията на два международни проекта, чийто старт е в началото на м. ноември, а водещ партньор е Министерство на културата. Разгледани са 117 проектни предложения, от тях 36 са одобрени, между които са и тези, свързани със Силистра.
      Единият от одобрените проекти се нарича „Интердисциплинарно проучване на потенциала на трансграничната територия за неоткрито културно наследство, заснемане, 3D-моделиране и каталогизиране на информацията от проучването в WEВ-базирана географска информационна система“.
      Целта на проекта е провеждане на интердисциплинарно проучване в участъка България-Румъния на Дунавския регион на археологическото културно наследство; на зони, интересни от екологична гледна точка, както и на други, заплашени от природни бедствия като наводнения, свлачища и пр.
      Ползите ще са изграждане и поддържане на информационна система за документализиране и каталогизиране с 3D-технологии: заснемане на известни и новооткрити обекти на културното наследство, екологични зони и застрашени зони от дунавското крайбрежие.
      Втората основна цел е да се създаде информационна система, позволяваща на държавните и общинските институции, на частните фирми и физически лица да имат безплатен достъп до този род информация.
       За да я ползват при планиране и изграждането на транспортни коридори, на инфраструктурни обекти, при мерки за превенция на природни бедствия, както и за поощряване развитието на културният туризъм.
      Другият проект е „Организация, управление и маркетинг на общо културно наследство между България и Румъния“ и в него партньорството е, както следва: Министерство на културата на България, Национален институт за проучване и културни обучения (подинституция на Министерството на културата на Румъния), Областна администрация Силистра и Двустранна търговско-промишлена палата „България-Румъния“.
      Целта на проекта е общото културно наследство между Румъния и България да се превърне в източник на устойчив, икономически и социален растеж. Предвижда се проучване и разработване на база данни за всички ресурси и културни продукти в региона.
     По този начин общото културно наследство между двете страни ще бъде част от интегрирана система, обслужваща обща организация, управление и продажба на всички ресурси (материално и нематериално наследство), градските структури за развитие и естествени среди, включени в НАТУРА 2000. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар