петък, 16 октомври 2015 г.

Проект: «Резилианс – умението да преодоляваме трудности» Договор № 289/18.05.2015г.

Проект: «Резилианс – умението да преодоляваме трудности»
Договор № 289/18.05.2015г.

Проектът се реализира от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и е финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Дейностите по него стартираха в средата на месец май 2015г. Периода на реализацията му е 10 месеца, а максимално допустимото финансиране е в размер на 34820.50 евро.
В рамките на неговата реализация се изгради материална база за функционирането на услуга, задоволяваща непосрещнати нужди на лица, пострадали от насилие и трафик - Подкрепящ център „Резилианс” и Преходна къща „Резилианс”, разположена в сграда – общинска собственост, която през септември 2015 г. приюти своите първи клиенти. Къщата е предназначена да посрещне нуждите от самостоятелно жилище на лица, жертви на домашно насилие или трафик, които не могат да се върнат в рисковата среда и се нуждаят от по – дългосрочна подкрепа. Услугата  осигурява защитена наблюдавана среда и възможност за намиране на оптимални решения за преодоляване на други дефицити.
От месец Май 2015 година екипа, работещ в  Подкрепящия център «Резилианс» предоставя консултативни услуги – психологически, юридически на своите клиенти, като към момента се работи по 9 случая на насилие, основано на пола.
В период 02-04.07.2015 г. бе проведено обучение на екипа по проект в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Шумен. Основната насока на обучението беше запознаване на участниците с метода «Резилианс», подходи и начини на неговото приложение при предоставяне на социалните услуги. Провеждането на обучението от специалисти, прилагащи метода в своята практика, се наложи и като необходимост от оказване на методическа подкрепа на управляващият екип, който е пряко ангажиран с проекта. Поставена бе основата на неформална мрежа на организации, предоставящи иновативни услуги и търсещи алтернативни подходи за задоволяване на непосрещнати нужди на лица от различни рискови групи за тяхното успешното социално включване.
На 06.07.2015 г. в Заседателната зала на Общински съвет гр. Силистра, се проведе пресконференция за представяне на проекта и неговите цели. В събитието се включиха г-жа Светлана Ангелова - Заместник председател на Комисията по труда и социалната политика към Народното събрание на Република България, г-жа Мария Димитрова - Председател на Общински съвет Силистра, г-жа Денка Михайлова - Заместник кмет на Община Силистра, представители на местните и регионални медии, социалните служби, гости.
На 17 и 18 септември 2015 г. беше проведено въвеждащо обучение и за специалисти от помагащите професии при прилагане на подхода Резилианс. През месеците Октомври и Ноември 2015 г. предстои провеждането на надграждащи обучения по прилагане на подхода. Целта на обученията е насочена към сформиране на мултидисциплинарни екипи с висока компетентност за дългосрочно подпомагане на жертви на насилие и трафик за тяхното овластяване и самостоятелно справяне с преживяната криза.
Официалното откриване на „Преходна къща „Резилианс” бе на 06.10.2015г. от Заместник областния управител и председател на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра – г-н Младен Минчев, който поздрави екипа и подчерта значимостта от подпомагане на лицата в нужда за намаляване на насилието в обществото. От името на областна администрация на къщата бе дарен ел. уред, необходим на настанените в нея. Председателя на общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова и началника на отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" на Община Силистра - г-жа Галя Горанова, също поздравиха екипа и споделиха, че разширяването на кръга на предоставяните услуги е от съществено значение за подобряване благосъстоянието на представителите на определени целеви групи. Специално за откриването на обекта в Силистра пристигна и г-н Атанас Енчев – координатор на Национална мрежа за децата за Североизточен регион.


Няма коментари:

Публикуване на коментар