петък, 17 април 2015 г.

По в. „Силистренски бряг“ (бр. 29/17-19.04.2015): Силистренци ще избират кмет сред лекари, икономисти и банкер?Докторите Мария Димитрова, Юлиян Найденов и Даниела Костадинова са сред евентуалните кандидат-кметове на Силистра по време на местните избори през есента в социологическа анкета, стартирала тази седмица. Редом до известните силистренци са още Александър Сабанов, Ростислав Павлов и Георги Кирилов. Има и празна графа, където интервюираният да допише свой избраник.
Така социологическата компания ESTAT започна проучване за обществено-политическите нагласи в Силистра по повод предстоящите местни избори '2015. В рамките на две седмици агентите й трябва да анкетират общо 400 жители на община - пълнолетни жители от различни възрастови групи, включително пенсионери.
Въпросите към тях се отнасят до местното управление, трудовата заетост, инфраструктурата, проектите с вътрешно и външно финансиране. Те могат да дадат оценка за работата на настоящите властимащи, както и да изразят мнение дали ще ги подкрепят отново на предстоящия вот през есента. Има и въпроси в личен аспект от рода на тези дали анкетираният се чувства щастлив или не, харесва ли му Силистра, би ли желал да се пресели в някое друго населено място и т.н.
Целта е да се направи предварителна извадка за настроенията на хората по повод изборите, споделиха от компанията, която се занимава и с предоставяне на консултантски услуги в областта на маркетинга. Тя е базирана в София, а в нея работят висококвалифицирани специалисти по обща и икономическа социология, политология, психология, маркетинг, икономика и финанси.
Да обогатим дописката във в. „Силистренски бряг“: в 25-годишната най-нова история на Силистра трима от избраните пряко от народа градоначалници са лекари, медици са били и в ролята „председател на съветниците“ (според ЗМСМА: „пръв сред равни“). За шестте кметски мандата (заедно с Временната управа 1990-1991 г.) двама инженери и един историк също са имали в ръцете си едноличната кметска изпълнителна власт. Инженер е бил и председател на Общинския съвет. По-шарена е картината на заместник-кметовете: инженери, икономисти, педагози хуманитари, дори среднист е бил на такъв пост. Историята помни от един зам. кмет при д-р Георги Панов до 6 зам. кмета при Иво Андонов в един от мандатите му.
Уикипедия: Кметът е местен едноличен орган на изпълнителната власт с обща компетентност. Той ръководи изпълнителната дейност в рамките на общината. Кметът е орган на изпълнителната власт, а не на местното самоуправление (Общинския съвет), олицетворение на принципа на децентрализацията - прехвърляне на правомощия от центъра към органите по места по силата на закон.В световен мащаб съществуват разнообразни местни обичаи и закони за правомощията и отговорностите на кмета, както и за начина, по който той бива избран. Нарича се още градоначалник.
          Думата „кмет“ присъства в повечето славянски езици, като според най-широко приетата хипотеза произлиза от праславянската дума *kъмеtь. За нея се предполага, че е късна заемка от cometes, акузативна форма налатинското comes („спътник“, по-късно „човек от свитата на владетел“, „чиновник“). От латинската дума comes, но чрез нейната генитивна форма „comitis“, произлиза и средновековната тила „комит“, използвана и в Първото българско царство.
        Институцията на кмета като управител на населеното място е стара и от установените традиции на съответното място се определят конкретните правомощия на кмета и съотношението на властта между кмета и представителния орган на местното самоуправление – общинския съветДнес кметовете на столици и големи градове с важно стопанско значение имат голямо влияние в политическия живот, тъй като управляват значителни ресурси.
         Кметовете могат да се избират пряко от населението или от общинския съвет. При пряк избор от населението кметът може да бъде избиран с обикновено мнозинство – повече от половината от подадените гласове (както е спoред сега действащия Изборен кодекс в България), или с относително мнозинство – с най-голям брой гласове сред всички явили се кандидати (прилага се при балотаж между двамата най-много получили гласове кандидат-кметове на населени места).
         Кметовете ръководят общинската администрация, посредством назначаването на секретар на общината, който е на пряко подчинение на кмета. Освен това кметовете се подпомагат и от заместник-кметове, назначени от тях.
         Връзките между кметовете на общини и Общинските съвети са очертани в ЗМСМА. Кметът на община привежда в действие решенията взети от органа на местно самоуправление (Общински съвет). В изпълнение на своите задължения, кметът издава заповеди.
        Кметовете на общини могат в рамките на своя мандат да назначават и т.нар. кметски наместници в места, които нямат административен център, но не са достатъчно големи, за да станат кметство (над 100 души). Кметските наместници според ЗМСМА [3] също имат статус на органи на изпълнителната власт.
         В България статутът, функциите и процедурата за избиране на кметове се определят от Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закон за администрацията (ЗА) и Изборния кодекс (ИК). В страната има: кметове на общини - кметът на общината е кмет и на населеното място, което е неин център, кметове на кметства и кметове на райониКметовете, подпомагани от назначената от тях администрация, взимат оперативните решения и осъществяват управлението на общината, кметството, района. Подлежат на контрол от страна на общинския съвет и на съда.
Кметовете се избират от пълнолетните граждани, които са адресно регистрирани в съответната община, кметство, район преди деня на насрочване на изборите. Изборът на кметове е мажоритарен, като печели кандидатът, получил повече от половината от гласовете. Ако никой от кандидатите не е получил повече от половината от гласовете, се провежда втори тур на изборите (балотаж). Съгласно Чл. 39а. от ЗМСМА - "Кметовете на райони в Столичната община и в градовете с районно деление се избират с тайно гласуване от общинския съвет по предложение на кмета на общината за срока на пълномощията на общинския съвет."

Няма коментари:

Публикуване на коментар