четвъртък, 23 април 2015 г.

Заседава Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра

 Областна администрация Силистра се проведе заседание на Звено за мониторинг и оценка на  Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.). То бе водено от областния управител Стоян Бонев. Приет бе мониторинговият доклад за изпълнение на дейности през периода 1.10.2013 г. – 31.12.2014 г. Решено бе до 30.06.2016 г. да бъде изготвена  финална оценка на въздействието от Стратегията. Докладът е изготвен от работна група, създадена със заповед на  областния управител, включваща представители на Областна администрация, РДСП и областните координатори по проект „Развитие на системата по планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“.
          Областният координатор Диана Христова обобщи най-важните моменти при изготвянето на доклада, основните изводи и промени в развитието на социалните услуги през мониторинговия период. Стана ясно, че през него със средства от европейски фондове са разкрити две нови социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Силистра и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични увреждания в с. Айдемир. Втората услуга е приключила успешно проектната си дейност и от 01.12.2014 г. функционира като държавно делегирана дейност.
         Със средства от компенсирана промяна на съществуващи услуги са разкрити други две нови социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (за деца и младежи от Дом за деца, лишени от родителска грижа „Димчо Дебелянов“ и от семейна среда) в гр. Силистра и Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Главиница. В процес на подготовка са услугите – Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Тутракан. От 50 на 30 места е променен капацитетът на ДДЛРГ „Д. Дебелянов“ в гр. Силистра и от 50 на 40 места – на Социален учебно-професионален център в гр. Главиница.
         Сред изводите правят впечатление констатациите: има положителна тенденция на добро сътрудничество между всички заинтересовани страни в социалната сфера; местните власти поемат основната отговорност за изпълнение на мерките за социално включване и развиват интегрирана политика за подкрепа на децата и лицата чрез комбиниране на различни видове социални услуги.
         Чрез използване на услугите на Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Помощ в дома и Личен асистент са подобрени условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни хора, самотно живеещи, хора с увреждания, бездомни и хора без доходи. Продължава работата по развитие на приемната грижа в областта. Повишава се квалификацията на всички служители, работещи в сферата на социалните услуги и в специализираните институции.
         Основните препоръки, изведени в резултат на мониторинга на социалните услуги и специализирани институции, са: необходимост от продължаване процеса на реформиране и преструктуриране на съществуващите специализирани институции за деца и лица, осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри практики на екипите, управляващи социалните услуги и на доставчиците на услуги.
         Препоръчва се въвеждане на практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия като средство за овладяване на стреса при персонала и за подобряване качеството на предоставяните услуги. Необходимо е да продължи усвояването на средства от структурните фондове на ЕС и други програми в областта на социалните услуги, както и да се осигури устойчивост на действащите социални услуги - Домашен социален патронаж, Обществена трапезария, Личен асистент, с цел превенция от институционализация.
          Важна препоръка е продължаване на тенденцията за предоставяне на социални услуги за изпълнение от външни доставчици и осигуряване на ефективно използване и стопанисване на сградния фонд при закриване на специализирани институции.
            Във връзка с изготвянето на социална стратегия на областно ниво директорът на дирекция Тодор Динков информира присъстващите 21 членове на звеното, че в момента в Областна администрация тече процес на събиране на информация за изработване на областен анализ на ситуацията и оценка на потребностите.  В ход е разработването на доклада за областен анализ на ситуацията и оценка на потребностите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар