петък, 17 април 2015 г.

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕС ПРОЕКТИ 2014-2020


Областният информационен център (ОИЦ) представи пред заинтересовани фирми в Силистра новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Европейските средства през новия седемгодишен период ще подпомагат българските предприятия по три оси - едната е за техническо развитие и иновации, втората е за предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия, а третата - за енергийна и ресурсна ефективност. За разлика от програмен период 2007-2013, Оперативната програма ще има по-голяма насоченост към малки и средни предприятия (МСП), както и към стартиращ и нов бизнес, също така в бъдеще ще се инвестира повече в проекти за иновации, повишаване на енергийната ефективност и капацитета за растеж и износ.
Експертите от ОИЦ акцентираха върху новите моменти в нея, сред които са и облекчените процедури, вкл. и електронното кандидатстване и отчитане на проекти. При кандидатстване по новата оперативна програма на бизнеса ще бъде спестено подаването на документи, които могат да бъдат получени по служебен път, ще се ограничат случаите, в които ще се изискват оригинални и заверени от нотариус документи. Друга особеност е, че размерът на безвъзмездната помощ за най-развития регион, Югозападния, ще бъде но-ниска, отколкото за останалите региони. Целта е да се подпомогне балансираното регионално развитие. В програмата е заложено и приоритетно развитие за територии с намаляващо население и "нереализиран икономически потенциал". Конкретните региони са изредени в програмата - планински, гранични, селски райони, за опазване на природата и културни ценности, крайбрежните зони на Черно море и Дунав, а специална подкрепа ще има за Северозападна България. Заложена е връзка между проектите и регионалните политики, чрез получаване на бонус точки за компаниите, които работят в по-слабо развити региони.
Управляващият орган на одобрената ОП „Иновации и конкурентоспособност" публикува за обществено обсъждане насоките за кандидатстване на първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подобряване на производствения капацитет на МСП". Целта на тази процедура е подобряване на производствените процеси, повишаване на капацитета на предприятията и засилване на експортния им потенциал.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро. Минималният и максималният размер на проектите по процедурата в зависимост от категорията предприятие са, както следва: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв. Процедурата е с три крайни срока за кандидатстване, като в рамките на всеки ще се допускат предложения от три различни секторни групи, посочени в насоките за кандидатстване. По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектите, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС ИСУН 2020. Очакванията са процедурата да бъде открита в близките седмици.
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, работодатели ще имат възможност да кандидатстват с проекти за: назначаване на млади хора до 29-годишна възраст; повишаване квалификацията на служителите; създаване на предпоставки за добри и безопасни условия на трудещите се; запазване на трудовата заетост на наетите лица, които живеят в други населени места; създаване на нови работни места и др.
За периода 2007-2013 г. фирмите в област Силистра са сключили 39 договора по оперативните програми за близо 23 млн. лв. От тях 56% е безвъзмездна финансова помощ, а останалата част е собствено финансиране. Направените инвестиции са в следните направления: технологична модернизация и внедряване на иновации; енергийна ефективност и безопасни условия на труд; въвеждане на международно признати стандарти; стартиране на собствен бизнес и др.
ОИЦ – Силистра е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Няма коментари:

Публикуване на коментар