вторник, 28 април 2015 г.

В Силистра бе представена програма „INTERREG V-A Румъния-България“


        В заседателната зала на Областен информационен център Силистра се проведе стартовото информационно събитие по програмата „INTERREG V-A Румъния-България“, дело на Съвместния секретариат на програмата. В него участваха от името на организаторите – Мария Дузова, главен директор на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – Република България, Йоана Главан от Министерството на регионалното развитие и публичната администрация – Република Румъния, и Богдан Мушат, заместник директор на Регионалния офис за ТГС.
         Властовите институции в Силистра бяха представени от кмета на общината д-р Юлиян Найденов и от Младен Минчев, заместник областен управител. Г-н Минчев приветства участниците в събитието – специалисти по проекти в общините, мениджъри от сдружения с нестопанска цел и др. Кметът д-р Найденов също поздрави представителите на националния партниращ орган, на управляващия орган и на регионалния офис на ТГС, както и потенциалните бенефициенти в проектите в новия програмен период до 2020 г.
       В момента в Силистра се работи по три трансгранични теми, две от които са в сферата на инфраструктурата,  а едната е свързана с т.нар. зелено пристанище. Актуално е търсенето на възможност за реализиране на идеята за скоростен път Силистра – Лесово с първоначална точка мост при Силистра – Кълъраш.
       Участниците в информационното събитие са категорични, че предстои плодотворен проектен период, вкл. и по програмата, обект на настоящата среща, тъй като по нея има 258,5 млн. евро. Тя е от първите, „отворени“ за България, и в нея ключовият момент е партньорството между бенефициентите. От представянето стана ясно, че в програмата „INTERREG V-A Румъния-България“ има 6 приоритетни оси, като по първите три от тях вече е в ход покана за проекти предложения –  „меки“ и „твърди“.
      Първата ос е „Добре свързан регион“ (96,5 млн. евро) и очакваните резултати са модернизиране на инфраструктурата, водеща до трансевропейската транспортна мрежа TEN-T, и повишаване на сигурността на транспорта по речните и по морските пътища.
       Втората ос е „Зелен регион“, ефектът от който е подобряване на опазването и устойчивото използване на ресурсите, както на природното  и културното наследство. Сред очакваните резултати: 100 съвместни интегрирани туристически продукта и 50 съвместни стратегии, политики и планове за оползотворяване на културните и природните дадености. Отделно – създаване на 10 обекта от НАТУРА 2000 (при 2 през 2014 г.).
       Третата ос е „Безопасен регион“ за подобряване на съвместното управление на риска в трансграничната зона до степен „удовлетворително“, за да се възползват 2,5 млн. души от дейността за управление на риска, а по 1,5 млн. – от мерките за защита при наводнения и при горски пожари. Създадени са възможности чрез проекти да се осъществят 50 партньорства за съвместно ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации.
       Относно сроковете: поканата за проектни предложения е отворена на 26 март т.г. Крайният срок за внасяне на „меки“ проекти е 30 юни 2015 г. с договаряне 10 ноември, а за „твърди“ – 30 септември с договаряне м. март 2016 г.
       Отварянето на втората покана за проектни предложения по приоритетна ос 4 – „Квалифициран и приобщаващ регион“, и приоритетна ос 5 – „Ефикасен регион“, ще стане през втората половина на 2015 г. Уебсайт на програмата „INTERREG V-A Румъния-България“: www.cbcromaniabulgaria.eu. Там ще бъде публикуван списъкът на въпросите и отговорите по подготовката и реализацията на проектите, което не е равнозначно за гаранция за одобрение на предложенията. Само оценителите предлагат, а Комитетът за наблюдение решава въпроси относно допустимостта и оценката. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар