четвъртък, 30 април 2015 г.

Картина на трудовия пазар в област Силистра към 29 април 2015 г.


Повече от 550 свободни работни места са обявени в областта през март

През МАРТ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Силистра са 501 (броят им е с 220 по-голям отколкото през февруари). Започналите работа безработни без квалификация са 209, с работническа професия - 193, а специалистите със средно специално и висше образование - 99. Една трета от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 69. Заетост е осигурена на 42 продължително безработни, както и на 10 безработни с намалена трудоспособност от областта.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 403 безработни (два пъти и половина повече отколкото през февруари).
Общо обявените през март свободни работни места от работодатели на територията на област Силистра са 559 (като темп броят им нараства над два и половина пъти в сравнение с февруари, което показва раздвижване на трудовия пазар през този период на годината, най-вече при сезонните дейности).
През месеца и търсенето на работна сила на първичния пазар се увеличава двойно и се изразява в заявените общо 416 места в бюрата по труда (броят им през февруари е 208). Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от селското стопанство (246), преработващата промишленост (49), търговията (44), строителството (17), хотелиерството и ресторантьорството (11), административните и спомагателните дейности (10) и др. В сравнение с февруари най-вече нараства търсенето на работници в сезонни дейности в селското, горското и рибното стопанство, където местата се увеличават със 166).
По програми за заетост в бюрата по труда в област Силистра са заявени 143 работни места – преобладаващата част от тях са по регионални програми за заетост от Националния план за действие по заетостта 2015.
Към края на март в трите бюра по труда в област Силистра – Силистра, Тутракан и Дулово, регистрираните безработни са 8401. Техният брой намалява със 103 в сравнение с края на февруари. Като търсещи работа лица са регистрирани и 132 заети, 59 пенсионери и 21 учащи.
Равнището на безработица за област Силистра, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 18,5%, при 18,7% през предходния месец. /Същевременно, в сравнение с март 2014 г. равнището на безработица е значително по-ниско - с 2,6 процентни пункта./ За март 2015 г. равнището на безработица средно за страната е 11,0 на сто.
·      По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Главиница – 41,1% /1371 безработни лица/, следват общините Кайнарджа – 40,2% /627/, Ситово - 28,7% /432/, Алфатар – 27,8% /276/, Дулово – 24,9% /2407/, Тутракан – 17,1% /893/, и най-ниско в община Силистра - 10,3% /2395/.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 53%, хората със средно образование са 41%, а висшистите – 6%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 44% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 44%, а младежите до 29 години – 12%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 602.

29 април 2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар