четвъртък, 30 април 2015 г.

Последни часове за декларации в НАП

Днес е последният ден, в който годишна декларация трябва да подаде всеки гражданин, получил доходи по извънтрудови правоотношения през 2014 година. Работилите по граждански договор през изминалата година подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. Доходите си пред НАП декларират и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.
Напомняме, че при изпращане на годишната данъчна декларация по пощата важи датата на пощенското клеймо, а по интернет през електронната страница на НАП документите може да се подават до 24.00 ч. днес.
Предприятията и самоосигуряващите се лица, които изплащат на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения или пък от наем, и са длъжни да удържат авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци също до 30 април. Във формуляра се посочва размерът на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. Дължимите авансови данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ тримесечието, през което е изплатен доходът, като за доходи, изплатени през четвъртото тримесечие на годината авансов данък не се дължи и съответно не се декларира.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци може да се намери на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на националния телефон на НАП 0700 18 700.


Няма коментари:

Публикуване на коментар