вторник, 3 юни 2014 г.

В ОА-Силистра служителите с проекти повишават уменията и компетенциите си за по-ефективно и ефикасно изпълнение на своите задължения              http://silistra.government.bg/

       Областна администрация Силистра за втори пореден път е бенефициент по проект за обучение на служителите по Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция  за ефективна администрация“ е разработен по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. Договорът №13-22-8/24.02.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд е с период за изпълнение – 9 месеца, влезе в сила от 24.02.2014 г., с което се постави началото на изпълнението на проекта. Стойност на проекта: 33 378,40 лв.  Екип за управление на проекта:  ръководител – Л. Слатинска, директор АПОФУС, счетоводител – И. Йосифова, гл. счетоводител на ОА, дирекция АПОФУС, технически сътрудник – И. Христова, гл. специалист, дирекция АПОФУС. 
             Основната цел на проекта е непрекъснато повишаване на уменията и компетенциите на служителите в областна администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Целева група: служители в щатната численост на областна администрация Силистра. Очаквани резултати: повишен капацитет на  служителите от областна администрация Силистра чрез обучения за професионално развитие на ИПА – 59 обучени служителипо програми на ИПА в сферите на дейност; управление на човешките ресурси; правни аспекти на административната дейност; финансово и стопанско управление; Е-правителство: изграждане на умения и административно обслужване.
              Проект „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция  за ефективна администрация“ е естествено  продължение на проект “Областна администрация Силистра – по-компетентна и ефективна”, по договор №ЦА12-22-15/16.08.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет, който е с период на изпълнение една година и ще приключи на 16 август т.г. В изпълнение на общата цел на проекта „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в областна администрация Силистра за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им“ към настоящия момент са  обучени 69 служители по програми за професионално развитие от ИПА и 6 служители са обучени по английски език - ниво А1. Общия брой на обученията на служители в резултат на изпълнението на двата проекта е 186.
             Подобрена организация на работата на администрацията чрез специализирано обучение на служителите за работа с АИС – 27 обучени служители. Проект „Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция  за ефективна администрация“ е естествено  продължение на Проект „Електронна област Силистра – по-добри условия за гражданите и бизнеса“ по Договор №А09-31-29с/12.06.09 г., приключил през февруари 2011 г., по който бяха постигнати следните резултати за областна администрация Силистра: приведена е интернет страницата на администрацията, съгласно изискванията за унифицирана визия на страниците за държавната администрация и е внедрена нова административна информационна система (АИС).
               В рамките на изпълнение на новия проект, външен изпълнител ще проведе специализирано обучение за работа с платформата IBM Notes/Domino на служителите от областната администрация - 24 служители ще бъдат обучени в курс за крайни потребители, 1 служител ще премине 3 курса за администратор – основен, за управление на потребители и сървъри и за изграждане на инфраструктура. 
    Поддържането на ефективно и ефикасно функционираща областна администрация, ориентирана „с лице към хората“ и потребителите на административни услуги от област Силистра, изисква развитие на професионалните умения и квалификацията на служителите в администрацията, проект„Развитие на компетентностите на служителите на областна администрация Силистра - гаранция  за ефективна администрация“ по ОПАК предоставя тази възможност, както и поддържането на атмосфера, в която активно се насърчава прилагането на нов стил в работата, инициативата и желанието да се постигат резултати. Работата на ОА-Силистра по най-актуалния в момента проект бе представена пред журналисти на специална пресконференция, както и пред служителите в Областна администрация - Силистра.


Няма коментари:

Публикуване на коментар