сряда, 21 юни 2017 г.

6 хил. добруджанчета от област Силистра участват в извънкласни дейности


Регионалното управление на образованието Силистра организира Регионална кръгла маса  по проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ на 28 юни 2017 г. от 9  часа в двора на ПГМТ „Владимир Комаров” в гр. Силистра.

Събитието е в рамките на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Участие в кръглата маса ще вземат директори на училища, педагогически специалисти и представители на съветите „Твоят час”. За популяризиране на дейностите по проекта, резултатите и постиженията на учениците и обмен на добри училищни практики, 66 педагогически специалисти от 22 училища от областта ще представят 35 презентации в три паралелни секции. Продукти от дейността на учениците по проекта могат да бъдат разгледани във фоайето на 4 етаж в сградата на училището-домакин.Проектът „Твоят час” цели повишаване на мотивацията на учениците за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на знанията, уменията и компетентностите, придобити в задължителната им подготовка в училище. Целева група са ученици от І до ХІІ клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити, ниска мотивация за учене и в риск от преждевременно напускане на  училище.

През 2016-2017 учебна година 46 училища от област Силистра се включиха в проекта. Общият брой сформирани групи за извънкласни дейности е 513 с участието на 6 002 ученици (42, 4 % от учениците в областта). Проектът има две направления, а в заниманията по интереси са сфомирани 287 групи с 4 185 участници. За обучения и дейности за преодоляване на обучителни затруднения са сформирани 226 групи с участието на 1 817 ученици. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар