четвъртък, 28 януари 2016 г.

Кметският екип на община Силистра в пълен състав

На снимката: първи ред - отляво надясно: заместник-кметът Мирослав Тодоров и кметът д-р Найденов. Втори ред - отляво надясно: заместник-кметът Емил Гойчев, секретарят на общината Ростислав Павлов и заместник-кметът Денка Михайлова.
На първото за годината заседание на Общински съвет Силистра, свикано от неговия председател д-р Мария Димитрова бе представен най-новият член на кметския екип  на община Силистра - заместник-кметът "Финанси и икономика" Мирослав Великов Тодоров, възпитаник на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" в град Свищов.

Бил е преподавал във ВУЗ-а през последните три години след завършването си на специалността "Счетоводство и одит в банките" (ОКС "Бакалавър" е по специалност "Счетоводство и контрол"), също там е и докторант по научна специалност "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност". 

В момента продължава и обучението му в магистърската степен "Право" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - град Велико Търново. Най-младият член на екипа на д-р Найденов е на 27 години и е завършил средно образование в СОУ "Никола Й. Вапцаров" в град Силистра в хуманитарен профил със засилено изучаване на английски и немски езици.

По информация на БТА: Общинският съвет в Силистра прие бюджета на общината за 2016 година в размер на 32 345 000 лева, съобразен с Общинския план за развитие 2014-2020 година. За делегирани държавни дейности разходите възлизат на 18 023 128 лева, а за местни дейности - на 13 821 994 лева. Общината от собствени приходи ще дофинансира делегирани държавни дейности с 499 878 лева. Приета е програма за капиталовите разходи, възлизащи на 1 962 728 лева. 

  Максималният размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на годината не надхвърля 2 197 000 лева.   Просрочените задължения от предишната година, които ще бъдат разплатени с бюджета от 2016 година, са 1 200 000 лева, а просрочените вземания, които ще бъдат събрани - 650 000 лева. 

Междувременно започна събирането на местните данъци и такси за текущата 2016 година . По този повод Отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, съобщава на гражданите и юридическите лица, че започна събирането на местните данъци и такси за текущата 2016 година. 

Срокът за плащане на дължимите данъци и такса битови отпадъци е както следва: за първа вноска до 30.06.2016 г. за втора вноска до 31.10.2016 г. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Заплащането може да се извърши на касите в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра, в кметствата, по банков път или в изнесената каса на ул. "Добрич" №134.


Работното време с граждани в отдел "Местни данъци и такси" при Община Силистра е от понеделник до петък , от 08.00 ÷ 16.00 часа и от 16.30 ÷ 17.00 часа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар